Aldus de brief van de minister aan de Tweede Kamer

Goed ouderschap is van fundamenteel belang. Ouders die investeren in een goede opvoeding hebben daar thuis veel plezier van én leggen het fundament voor prestaties en welzijn op school, en later in de samenleving. [...] Hoewel een groot aantal ouders zich actief en betrokken opstelt bij de leerontwikkeling van hun kinderen, constateer ik tegelijkertijd dat de opvoeding onder druk staat. [...] Toch vind ik het van belang dat alle ouders prioriteit geven aan de opvoeding en aan de overdracht van waarden en normen. [...]

Het verbeteren van de leerprestaties vraagt om wederkerigheid. Scholen mogen ouders aanspreken op hun betrokkenheid. Andersom mogen ouders van scholen verwachten dat zij ouders actief betrekken bij de school en bij de ontwikkeling van de leerling. [...]

Bijvoorbeeld [...] het inzetten van ouders als stagebegeleiders of coach. Daarbij kan veel meer dan nu benut worden dat ouders zelf ook een beroep uitoefenen, waarmee zij een uitstekend rolmodel kunnen zijn. [Het voortgezet onderwijs moet] extra aandacht gaan geven aan de rol van ouders bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding. [...]

Dit gaat verder dan dat ouders vrijwilliger zijn als voorleesvader of luizenmoeder, dat ze hun talenten en deskundigheid inzetten om het onderwijs te verrijken of dat ze participeren in de besluitvorming op de school. [...] In het kader van de school als waardengemeenschap wil ik stimuleren dat scholen en ouders aan de voorkant goede afspraken maken over de wederzijdse verwachtingen, en over de waarden en normen die op de school gelden. Het gaat daarbij om het maken van niet-vrijblijvende afspraken, die vastgelegd worden in overeenkomsten tussen ouders en scholen waar beide voor tekenen. [...]

Het verbeteren van ouderbetrokkenheid is niet primair een kwestie van meer geld of meer regels. Het gaat om een mentaliteitsverandering. [Uit gesprekken met betrokkenen] komt een nieuw besef naar voren dat de rol van de ouder te zeer een vergeten rol is. Veel ouders zijn, gewild of ongewild, in een consumentenrol terecht gekomen. Dit wil ik veranderen door een beroep te doen op scholen om niet te bescheiden te zijn om ouders te vragen zich in te zetten voor de school van hun kind. Ouders zijn vaker bereid om iets te doen dan scholen soms denken, maar de school moet de vraag om betrokkenheid en participatie wel expliciet maken. Dat vraagt voor sommige scholen om lef, maar het levert dan ook het nodige op. Daarnaast wil ik een appèl doen op ouders om prioriteit te geven aan de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Om in deze drukke tijden ten volle verantwoordelijkheid te nemen voor deze belangrijke taak.

De minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapMarja van Bijsterveldt-Vliegenthart