Resolutie nummer 14, indiener CDA Drenthe

Hieronder staat de tekst van de resolutie: Verblijfsvergunning AMV’s. Toen het woordje‘kille’ en de 3de overweging waren geschrapt, werd de resolutie aanvaardbaar voor het partijbestuur:

Constaterende dat:

Binnen het Christen Democratisch Appèl steeds meer onvrede ontstaat ten aanzien van het kille vreemdelingenbeleid m.n. ten aanzien van de Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling.

Veel AMV’s in Nederland goed zijn ingeburgerd en nauwelijks nog binding hebben met de cultuur en het land van herkomst.

Deze jonge mensen in bijna alle gevallen studeren en of een opleiding volgen.

Zij bij het behalen van de 18-jarige leeftijd niet meer als AMV’s worden aangemerkt en daarom in veel gevallen als ongewenste vreemdelingen de grens worden overgezet en Nederland dienen te verlaten.

Zij hierdoor hun studie of opleiding niet kunnen afmaken.

Door een tekort aan jongeren in de samenleving en de vergrijzing in Nederland er grote bezorgdheid is over voldoende arbeidskrachten in de toekomst.

Overwegende dat:

Het CDA vanuit haar uitgangspunten – publieke gerechtigheid; gespreide verantwoordelijkheid; solidariteit en rentmeesterschap – in haar beleid met zichzelf in tegenspraak is door niet solidair te zijn met deze vreemdelingen in ons midden.

Het CDA in het bijzonder voor de AMV’s een betrouwbare partij moet zijn, die opkomt voor de belangen van deze jonge mensen.

De samenleving gebruik kan maken van de capaciteiten van deze jonge mensen door aan hen een verblijfsvergunning te verstrekken.

Het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma ongewenst is en niet strookt met de CDA-uitgangspunten.

Door deze jonge mensen op te nemen in onze samenleving dit zal bijdragen aan een betere balans tussen de generaties.

Spreekt uit dat:

In de lijn met de uitgangspunten van het CDA een humaan beleid wordt gevoerd ten aanzien van deze jonge alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Het mogelijk wordt dat de capaciteiten van deze jonge mensen ten volle benut zullen worden ten behoeve van onze samenleving.