DNB wil scherper toezicht op besturen van pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) wil het toezicht op pensioenfondsbesturen aanzienlijk verscherpen. DNB wil interne toezichthouders, zoals leden van visitatiecommissies, kunnen toetsen op deskundigheid en desnoods uit hun functie kunnen ontheffen.

DNB schrijft dat in reactie op het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen van minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) dat vrijdag in de ministerraad besproken is.

Het wetsvoorstel voorziet in kwalitatieve versterking van pensioenfondsbesturen door daar externe deskundigen aan toe te voegen. Nu bestaan die besturen overwegend uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Een tweede in het voorstel genoemde mogelijkheid is de vorming van pensioenfondsbesturen die uitsluitend uit externe deskundigen bestaan. Die besturen moeten worden gecontroleerd door toezichthouders van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Naast versterking van het bestuur krijgen volgens het wetsvoorstel gepensioneerden altijd recht op een plek in het bestuur. Pensioenfondsen moeten voortaan in hun jaarverslag verslag doen over de effecten van hun beleggingen op milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

Volgens Kamp is die versterking onder meer nodig omdat de financiële markten waarin pensioenfondsen opereren steeds complexer worden en deelnemers en pensioengerechtigden er zeker van moeten zijn dat hun pensioenfondsbesturen deskundig zijn en het geld goed beheren. „De toenemende complexiteit legt de bestuurlijke lat hoger”, aldus Kamp deze zomer bij de presentatie van het voorontwerp van de wet.

Pensioenfondsbestuurders moeten van DNB de wettelijke bevoegdheid krijgen om benoemingen van nieuwe bestuurders af te wijzen als die onvoldoende deskundig blijken zijn. Bestuurders moeten er ook op toezien dat interen toezichthouders voldoende deskundig en onafhankelijk zijn.

Het is onduidelijk of Kamp de adviezen van DNB heeft overgenomen in het wetsvoorstel. Die is voor advies naar de Raad van State gestuurd, de definitieve tekst wordt pas openbaar als het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.