Laat uw gegevens blokkeren bij de apotheek

Op 27 september is aan alle deelnemende zorgverleners – apothekers, huisartsen en huisartsenposten – in het Landelijk Schakelpunt (LSP) een aangetekend schrijven bezorgd, waarin vijf zorgkoepels hun leden informeren over het behoud van deze infrastructuur voor de uitwisseling van medicatiegegevens. Hoewel de Eerste Kamer in april het wetsvoorstel Elektronisch Patiëntendossier heeft verworpen, heeft de minister van VWS geen actie ondernomen om de invoering van dit LSP –nu langs private weg– te voorkomen.

Het gebruik van psychofarmaca ligt vaak gevoelig. Het kost regelmatig grote moeite om mensen met een psychiatrische stoornis ervan te overtuigen dat zij er goed aan doen om psychofarmaca te gebruiken. Veel patiënten ervaren het gebruik ervan als stigmatiserend en inderdaad kunnen er persoonlijke problemen optreden, wanneer deze informatie in verkeerde handen valt. Zo kan het gevolgen hebben voor het carrièreperspectief van betrokkene. De wijze waarop er in de maatschappij wordt aangekeken tegen de geschiktheid voor verantwoordelijke functies van personen die middelen tegen verslaving, psychotische verschijnselen, epilepsie of libidoremmers gebruiken, maakt hen kwetsbaar voor vormen van ‘chantage’. Het risico is helemaal groot bij mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en waar de medicatie gemakkelijk per abuis onder ogen van een directe collega kan komen.

Daarom adviseer ik iedere Nederlandse ingezetene met een leidinggevende of publieke functie, een psychiatrische stoornis of werkzaam in de gezondheidszorg om in de eigen apotheek de uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners snel te laten blokkeren. Dit moet via een schriftelijk verzoek aan de eigen apotheek. Voor de noodzakelijke uitwisseling van gegevens kan worden volstaan met het bij zich dragen van een recente kopie van de gebruikte medicatie die kosteloos door de eigen apotheek wordt verstrekt.

Prof. Dr. Anton J.M. Loonen

Hoogleraar farmacotherapie bij psychiatrische patiënten