Kabinet: verplicht mest verwerken

Het kabinet heeft gisteren de hoofdlijnen gepresenteerd voor toekomstig mestbeleid. Deze „visie”, opgesteld door de staatsecretarissen Bleker van Landbouw en Atsma van Milieu moet het Nederlandse mestbeleid in lijn brengen met de Europese eisen op dit gebied. Vooral met de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de staatssecretarissen dat bedrijven in de toekomst zelf verantwoordelijk worden voor de mestverwerking. Er komt een verplichte mestverwerking. Jaarlijks moeten veehouders vooraf zeggen hoeveel mest ze gaan produceren en waar ze die laten verwerken. Verder komen er maatregelen om „onnodige hoge gehalten aan fosfor en stikstof in voer” terug te dringen. Veehouders moeten structureel efficiënter gaan voeren. En tenslotte zet het kabinet in op het opwerken van dierlijke mest tot producten die voor kunstmest kunnen doorgaan, of zoals de staatssecretarissen in hun brief aan de Tweede Kamer schrijven: hoogwaardige producten uit dierlijke mest met de kwaliteit van kunstmest zouden in de toekomst als zodanig erkend moeten worden.

Landbouworganisatie LTO, die nauw betrokken is geweest bij het opstellen van de visie, noemt de voorstellen „een mogelijke doorbraak voor het mestvraagstuk” omdat gekozen wordt voor „het verwaarden van mest”. LTO-bestuurder Hans Huijbers spreekt van „een samenhangende en realistische aanpak die goed is voor het perspectief in de veehouderij én het milieu”. De plannen moeten nog door Brussel worden goedgekeurd.