Nieuw besef

Frits Bolkestein vindt dat het beter gaat met de integratie dan twintig jaar geleden! Hij ziet allerlei gunstige ontwikkelingen!

Het was deze week groot nieuws toen Bolkestein deze vermetele uitspraken in zijn H.J. Schoo-lezing deed. Intussen hoorde ik een politieke klomp scherp breken: het was de mijne. Want ik vroeg me af waarom Bolkestein nu pas tot deze ontdekking was gekomen. Voor iemand die graag voor visionair door wil gaan, was hij aan de late kant. We hadden hem er immers nooit eerder over gehoord. Als het over integratie ging, was hij altijd erg somber.

Had hij nieuwe feiten tot zijn beschikking gekregen? Hij deed zijn uitspraken met zoveel aplomb dat je het bijna zou geloven. In 2006 was hij nog erg bezorgd geweest, schreef hij, maar door een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2010 werd het tijd het eerdere beeld te nuanceren.

Vreemd. Had zijn partijgenoot Stef Blok al niet in 2004 met een Kamercommissie vastgesteld dat het steeds beter ging met de integratie? Of had hij dat toen niet willen geloven?

Ik herinnerde me een polemiek die Bolkestein in 2008 met Job Cohen in het blad Opinio uitvocht. Het waren vier spannende afleveringen (zie Google: briefwisseling Bolkestein-Cohen). Ook daar zien we Bolkestein weer van zijn verontruste kant. „Met de integratie gaat het niet goed. Zie de zogeheten Integratiekaart 2005. Dat is een ontnuchterend stuk.” (Dezelfde passage keert ten dele terug in zijn Schoo-lezing, maar daarna slaat hij aan het nuanceren.) Cohen wijst er in zijn antwoord op dat Bolkestein selectief uit die Integratiekaart van het CBS citeert. De kaart toont positieve tendensen in het hoger onderwijs voor allochtonen en betere cijfers op het gebied van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ook is er dan net een nieuw rapport uit van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin gesteld wordt dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen allochtonen en autochtonen.

Cohen vat samen: „Jouw eindconclusie over integratie is duidelijk: die gaat niet goed. Ik ben dat zeker niet in volle omvang met je eens.”

Het heeft iets hilarisch als het niet zo merkwaardig was: anno 2011 neemt Bolkestein plotseling impliciet de argumentatie en conclusie van Cohen over: het gaat beter met de integratie! Hij doet daarbij alsof het om nieuwe feiten gaat, maar als hij de brief van Cohen in 2008 goed had gelezen, en bovendien zijn partijgenoot Blok vier jaar daarvoor geloofd had, zou hij toen al tot zijn bevindingen hebben kunnen komen.

Niet dat ik ertegen ben dat Bolkestein dit nieuwe besef heeft bereikt. Er wordt naar hem in de integratiekwestie beter geluisterd dan naar Cohen. Als Cohen deze week hetzelfde had gezegd als Bolkestein, zou het met het bekende schouderophalen zijn afgedaan: politiek-correcte taal van een linkse theedrinker. Het zou zeker geen ‘nieuws’ zijn geweest.

Ook Bolkestein heeft altijd een hekel aan politieke correctheid gehad. Toch valt het me op dat zijn aanvallen op Wilders steeds meer de argumentatie en felheid krijgen die links al veel langer tegen Wilders bezigt. Ook hier lijkt Bolkestein dus aan een inhaalslag begonnen. Geeft niets. Ook visionairs hebben hun zwakke perioden. Was het niet Bolkestein die in 2006 Rita Verdonk boven Rutte als partijleider van de VVD verkoos? Had hij toen zijn zin gekregen, dan zou Rita nu vermoedelijk premier van Nederland zijn geweest.

Rita!