Multiversum (5)

Het stuk over de parallelle heelallen in het katern wetenschap, gepresenteerd onder het hoofd ‘natuurkunde’, heeft noch met natuurkunde wat van doen (hooguit metanatuurkunde), noch met wetenschap. Al het gefilosofeer over parallelle heelallen leidt (tot nu toe) nergens toe. Er kan geen enkele verifieerbare conclusie worden getrokken, dan wel hypothese worden opgesteld waarvan de bevestiging of verwerping tot nadere inzichten leidt. Dat er meer tussen hemel en Aarde is dan wij kunnen dromen moge waar zijn, echter niet verifieerbare of verwerpbare veronderstellingen brengen de mens noch de wetenschap verder.

H. F. R. Schöyer

Zoetermeer