Hoe ontkomen ze aan armoede?

Hierop is een kort antwoord mogelijk: onderwijs. Dat is de belangrijkste factor voor het succes. De meeste arme kinderen blijven ondanks hun achterstandspositie gezond en raken niet sociaal geïsoleerd. Ze slagen erin een diploma te behalen en krijgen daarmee goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Opvallend is dat het niet spreken van de Nederlandse taal in arme gezinnen niet sneller leidt tot sociale uitsluiting en armoede op latere leeftijd. Ook hierbij zorgt vooral het gevolgde onderwijs ervoor dat de taalachterstand wordt ingehaald. Ook wordt de kans om een alleenstaande ouder te worden niet groter als je opgroeit in armoede. Van eenoudergezinnen is bekend dat ze een hoger risico hebben op armoede.