Zonder nieuwkomers komt Nederland in de problemen

De integratienota van het kabinet is eenzijdig negatief. We moeten ons niet laten leiden door populisme, stelt CDA Kleurrijk. Open brief aan de CDA-fractie.

Geachte CDA-fractie in de Kamer,

Voor u ligt een stuk van de adviescommissie CDA Kleurrijk. Dit is een reactie op de integratienota van het kabinet-Rutte. Hieronder presenteren wij ons commentaar en onze suggesties.

In de integratienota ontbreekt een appèl aan alle burgers om te bouwen aan een samenleving waarin zowel ‘oude Nederlanders’ als nieuwkomers een zinvolle rol vervullen. Juist het CDA moet zich een verbindende rol in de Nederlandse samenleving toe-eigenen en dit appèl aan de burgers doen. Onderschat wordt dat Nederland zonder nieuwkomers in de problemen zal raken.

Keer op keer gaat de nota uit van Nederlanders die „etnische en culturele diversiteit als een bedreiging ervaren”. Nergens noemt de nota concrete maatregelen die nieuwkomers zich welkom laten voelen in Nederland. De positieve gevoelens over diversiteit van een ander deel van de samenleving worden genegeerd.

De integratie van een zeer grote groep succesvolle migranten wordt gehinderd door deze eenzijdige negativiteit. Het telkens weer vooruitschuiven van daadkrachtig antidiscriminatiebeleid draagt daaraan bij. Ter illustratie – inmiddels is bekend dat onder hoogopgeleide Nederlanders van Turkse afkomst een steeds grotere wens bestaat om het land weer te verlaten. Als Nederland de zestiende economie van de wereld wil blijven, moeten we de globaliserende wereld tegemoettreden met een open houding.

De integratienota spreekt van het falen van de multiculturele samenleving. Het CDA heeft in de afgelopen jaren niet actief naar zo’n multiculturele samenleving gestreefd. In werkelijkheid is de multiculturele samenleving een onontkoombaar feit.

De algehele integratie is – ondanks overheidsinterventie – succesvol gebleken. Dat concludeerde de commissie-Blok in 2004, na gedegen onderzoek. Volgens directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau integreren Marokkanen van alle migrantengroepen het hardst.

Met het kabinet deelt CDA Kleurrijk het uitgangspunt dat nieuwkomers in principe zelf verantwoordelijk zijn voor het succes van hun inburgering in deze samenleving. Voor hen die willen, maar niet in staat zijn om die eigen verantwoordelijkheid te nemen, is hulp van overheidswege geboden. Het standpunt van CDA is altijd geweest dat integratie een tweezijdig proces is. De nieuwe nota laat dit beginsel los.

Ook wij zijn van mening dat het doelgroepenbeleid, waarbij achtergestelde groepen worden geholpen doordat zij specifieke aandacht krijgen, kan worden losgelaten. Problemen als vroegtijdig schoolverlaten zijn maatschappelijke problemen. Het onderscheid in groepen is dan niet relevant. Dit beleid werkt stigmatiserend en doet onrecht aan iedereen die er wél in slaagt om deel te nemen aan deze samenleving.

CDA Kleurrijk ontkent problemen niet en wil niet accepteren dat hier geboren en getogen jongeren met een andere culturele achtergrond een drie tot vier keer hoge jeugdwerkloosheid kennen, maar wij moeten ons niet laten leiden door populisme en door de waan van de dag.

Piet Boekhoud is voorzitter van CDA Kleurrijk. Dit is een bekorte versie van zijn brief.

    • Piet Boekhoud