Bied huwelijksmigranten eerder de helpende hand

Alle maatregelen lijken erop gericht om de toestroom van huwelijksmigranten te beperken. Wat een eenzijdig beleid, vindt CDA Vrouwen. Open brief aan minister Leers.

Geachte minister Leers,

CDA Vrouwen heeft in april van dit jaar een themabijeenkomst belegd over huwelijksmigratie. Onderstaande punten willen we graag onder uw aandacht brengen. Deze punten zijn van belang voor een vlotte inburgering van vrouwen die naar Nederland komen als huwelijksmigrant.

Vaak wordt huwelijksmigratie geassocieerd met importbruiden die tegen hun wil naar Nederland worden gehaald, maar er zijn ook heel andere huwelijksmigranten – vrouwen die vrijwillig en gemotiveerd naar Nederland komen. Het is van belang om deze migranten te stimuleren en op de juiste wijze te faciliteren.

Jonge mensen studeren en werken vaak buiten de grenzen van Nederland. De kans op het vinden van een buitenlandse partner is daardoor vele malen groter dan vroeger. Dergelijke huwelijksmigranten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie.

De Nederlandse taal spreken is een belangrijke voorwaarde voor integratie, maar het lesaanbod is erg eenzijdig. Een arts uit Rusland zou bijvoorbeeld op haar niveau taalles aangeboden moeten krijgen in plaats van op het algemene niveau.

Het wordt migranten niet gemakkelijk gemaakt. Als ze het inburgeringsexamen niet halen, verliezen ze hun tijdelijke verblijfsvergunning. De druk die zo op hen wordt uitgeoefend, is vaak te groot. Het lijkt ons van belang dat de overheid duidelijk maakt welke mogelijkheden Nederland biedt.

Voor veel vrouwen is het erg moeilijk om aan een tijdelijk visum te komen. Voor hen is het niet mogelijk om ‘even te komen kijken’ en zich goed voor te bereiden op hun nieuwe bestaan in Nederland.

Ook lijkt ons dat het voorstel om het zelfstandig verblijfsrecht van drie naar vijf jaar partnerschap te verlengen een negatief effect heeft op de zelfstandige positie van vrouwen, zeker wanneer sprake is van huiselijk geweld of van relatieproblemen.

Voor veel migranten is het behoud van een dubbele nationaliteit erg belangrijk. Nieuwkomers worden terughoudender in het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Voor een bezoek aan het thuisland moeten ze elke keer een visum aanvragen.

De som van instroombeperkende maatregelen – leeftijdseis, inkomenseis, opleidingseis, eis voor zelfstandige woonruimte en ziektekostenverzekering, kostendekkende leges, inburgering voor eigen rekening – is een grote zorg. De eis dat alleen gehuwden of geregistreerde partners voor toelating in aanmerking komen, is een beperking voor homoseksuele en lesbische partners. Ook het voorstel voor een extra toets, waarmee moet worden aangetoond dat de band met Nederland sterker is dan met het land van herkomst, kan ongewenste gevolgen hebben.

De druk op allochtonen om zich te assimileren, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen in Nederland. Het CDAV vindt dat sommige maatregelen erg zwaar wegen op vrouwelijke migranten en verzoekt u dringend om bovenvermelde argumenten te willen overwegen bij uw besluitvorming rond de Nederlandse inburgeringwetgeving.

Monique M. Vogelaar is voorzitter van de regiegroep buitenland van CDA Vrouwen. Dit is een bewerkte versie van haar brief.

    • Monique M. Vogelaar