Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

PVV-plan is prachtig. Derde generatie kan imago ‘allochtoon’ opkrikken

Op een enkel blog werd al verwezen naar de Neurenberger Rassenwetten. En op Twitter vroegen velen zich af of ze nu ook tot de geplaagde groep behoren. Hier en daar viel het woord ‘apartheid’. Maar eigenlijk is er helemaal geen reden tot zorg over het plan van de PVV om kleinkinderen van immigranten ook allochtonen te noemen.

Natuurlijk wekt de motivering van PVV-Kamerlid Joram van Klaveren wel enige argwaan. Hij wil voorkomen dat de problemen die de derde generatie veroorzaakt, toegeschreven worden aan autochtonen waarvan de Nederlandse afkomst onbetwist is.

Maar met zijn argument dat een bredere definitie het zicht op de integratie verbetert, zit Van Klaveren helemaal op de lijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Om de mate van integratie van allochtonen en hun kinderen te meten en de effectiviteit van het integratiebeleid te toetsen, is het nodig om zicht te hebben op de niet-westerse derde generatie”, schreef het agentschap vorig jaar in de Verkenning niet-westerse derde generatie.

Prestaties derde generatie gemakkelijk te meten
Formeel is de derde generatie, met grootouders uit het buitenland, dus autochtoon. Alleen de eerste en tweede generatie (hier geboren, maar met ouders uit het buitenland) heten allochtoon.

Het CBS volgt de derde generatie - een jonge, kleine en snelgroeiende groep - al bijna tien jaar. Dat gaat heel eenvoudig. In de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan alle mensen geregistreerd die in Nederland wonen, met hun geboorteland. Door te filteren op familiebanden is met een druk op de knop te zien wiens grootouder niet in Nederland is geboren. Dit personenbestand heeft het CBS in 2010 gekoppeld aan databanken met gegevens over arbeidsmarktpositie, uitkeringsafhankelijkheid, scholing en criminaliteit. Inzoomen op personen in de leeftijd van 15 tot en met 44 jaar levert een integratieplaatje op, dat vergeleken kan worden met de tweede en eerste niet-westerse generatie, en met de autochtonen.

Veelbelovende generatie, zo leren de eerste cijfers
De niet-westerse derde generatie is nog een zeer jonge bevolkingsgroep, schrijft het CBS. Ruim 40 procent is jonger dan 5 jaar en 25 procent is tussen 5 en 9 jaar. Om uitspraken over de integratie te doen zou een onderzoek pas in 2020 echt zin hebben. Vooral omdat Turken en Marokkanen nog ver ondervertegenwoordigd zijn en de jeugd dan inmiddels volwassen is. Op 1 januari 2008 bestond de niet-westerse derde generatie uit ruim 55 duizend personen. Bijna de helft is van Surinaamse afkomst.

Toch gaf deze eerste verkenning al een positieve ontwikkeling aan. Volwassenen van de niet-westerse derde generatie hebben ongeveer even vaak een baan als autochtone volwassenen. Ook de uitkeringspositie van de niet-westerse derde generatie komt sterk overeen met die van autochtonen. De niet-westerse allochtonen hebben anderhalf tot twee keer zoveel uitkeringen als de niet-westerse derde generatie.

Wel zijn er meer voortijdig schoolverlaters (15–22 jaar) onder de niet-westerse derde generatie dan onder autochtonen. Maar weer minder vergeleken met de niet-westerse allochtonen.

Ook heeft het CBS al antwoord op cijfers waar de PVV mogelijk het meest benieuwd naar is. “Het percentage volwassenen dat verdacht is van een delict en het percentage Halt-jongeren ligt voor de niet-westerse derde generatie (iets) hoger dan voor autochtonen, maar is lager dan voor de niet-westerse allochtonen.”

Met zo’n rapport kan de ‘derde generatie allochtoon’ thuiskomen. Het zal het hele imago van ‘de’ allochtoon opkrikken en de PVV wat wind uit de zeilen nemen. Zo bezien is het vreemd dat Van Klaveren met dit plan komt. Hoe beter allochtonen scoren, hoe minder zetels voor Geert Wilders.

Nek-aan-nek race met autochtoon
Toch ziet het er niet naar uit dat de derde generatie het predicaat allochtoon daadwerkelijk krijgt. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) liet vandaag de Tweede Kamer weten dat hij er niets voor voelt. Met als argument dat het kabinet een eind wil maken aan beleid dat is gebaseerd op herkomst, en iedereen gelijk wil behandelen.

Dat gaat overigens lijnrecht in tegen de werkwijze van het CBS: mensen met zweetvoeten worden niet geregistreerd, maar voor de rest is precies duidelijk hoe groepen met gelijke kenmerken presteren. Die wetenschap kan het beleid alleen maar effectiever maken. Bovendien zou het beeld van ‘de’ allochtoon kunnen kantelen. Voor je het weet gaan ‘zij’ beter dan ‘wij’ presteren.

Eerder in deze serie:
Buitenland ziet vrijspraak Wilders als definitief einde Nederlandse tolerantie
Reacties op vrijspraak Geert Wilders overwegend positief
Allochtone acteur houdt Duitsland voor de gek
Professor spoort zwarte vrouwen aan om met witte mannen te trouwen
Juist Wilders moet zich niet druk maken om vergelijkingen met Hitler
Wilders mist de kleine dingen. Boodschappen doen, even wandelen, autorijden
Jan Smit vertegenwoordigt een sociale klasse, geen cultuur