Liberale Van Dale

Om Nederland sterker uit de crisis te laten komen en onze positie op de internationale arbeidsmarkt te verstevigen, zodat ook latere generaties de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien, heeft het kabinet een pakket stevige doch evenwichtige maatregelen samengesteld, dat – onder het motto ‘snoeien om te groeien’ – aan de ene kant de infrastructuur van onze basisvoorzieningen op de korte termijn zowel versobert als versterkt, terwijl het tegelijkertijd, voor de houdbaarheid op langere termijn, zichzelf terugverdient in termen van productiviteit en efficiency.

[Insert: iets met daadkracht.]

Daartoe moesten wel een aantal scherpe, soms zelfs pijnlijke keuzes worden gemaakt, waarbij niet alleen effectiviteit, maar ook kwaliteit als belangrijkste criteria zijn gehanteerd – zonder overigens afbreuk te doen aan de toegankelijkheid en rentabiliteit. In plaats van te bezuinigingen is er dan ook bewust gekozen om, daar waar nodig, af te slanken, en daar waar mogelijk om te buigen – niet alleen door de regeldruk te verminderen en de participatie te verhogen, maar óók, en vooral, door de bureaucratie te verminderen en de samenwerking te bevorderen. Het doel daarvan is om ruimte te creëren en eerder gemaakte weeffouten te herstellen, zodanig dat innoveren binnen een duurzaam ondernemersklimaat de koopkracht uiteindelijk zal stimuleren.

[Insert: iets met talentontwikkeling.]

Om deze doelstellingen te bereiken verwacht het kabinet van iedereen een actieve bijdrage aan het op lokaal niveau ontplooien van particuliere initiatieven, die ertoe leiden dat instellingen, maar ook organisaties, de verantwoordelijkheid leren nemen op eigen benen te staan. Natuurlijk, daar is een cultuuromslag voor nodig, waarin niet wederzijdse afhankelijkheid maar individuele zelfredzaamheid de leidraad vormt – hetgeen dan ook direct het belang onderstreept mensen directer te betrekken bij het wegnemen van belemmeringen in het stroomlijnen van subsidiestromen die, qua output, effectiever hadden kunnen worden ingezet. Alleen zo, immers, kun je het land weer teruggeven aan de mensen die hard werken om te consumeren.

Wanneer het kabinet met een visie komt, is nog niet bekend.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg