Brieven over klimaatverandering

Klimaatdiscussie kent geen gelijkwaardige partijen

De column van Derk Jan Eppink (Opinie, 7 juni) vraagt om een reactie. De BBC heeft wel degelijk gelijk in zijn opstelling. De wetenschap is eensgezind over klimaatverandering. Het is meer dan logisch dat de BBC geen gelijke toegang verschaft aan hen die de consensus ontkennen. Het is een manco in de journalistiek dat beide kanten van een zaak altijd gelijkwaardig moeten worden belicht en dat beide partijen evenveel stem moeten krijgen. In de klimaatdiscussie zijn de partijen niet gelijkwaardig. Aan de ene kant staan bijna alle wetenschappers die zich direct of indirect met het klimaat bezighouden. Aan de andere kant staan een paar schreeuwlelijken, meestal economen of sociologen, of een Tsjechische president. Zij denken dat sprake is van een complot, dat de wetenschappers samenspannen om ervoor te zorgen dat de burger niet meer in zijn autootje mag rijden. Dit is onzin. Een discussie zou nog mogelijk zijn als deze zogenaamde critici met degelijke argumenten zouden komen, maar zij doen schaamteloos aan cherry picking, zoals bij de hype rond de vermeende ‘fouten’ in de klimaatrapporten. Waarom moet je beide partijen dan evenveel ruimte of zendtijd geven?

Wat Eppink betreft – als hij spookverhalen en complottheorieën op internet wil geloven, moet hij dat vooral doen, maar hij zal uiteindelijk de boot missen.

Anne van Loon

Hydroloog aan de Wageningen Universiteit

Gelovige Eppink ontkent de klimaatverandering

Met de BBC heeft Derk Jan Eppink een nieuwe zondebok gevonden in zijn kruisvaart tegen klimaatactivisten. Zijn aan behaaglijke zelfgenoegzaamheid grenzende verontwaardiging over de „vooringenomenheid” van de Britse publieke omroep vormt de opmaat tot zijn stokpaardje dat klimaatverandering niet zozeer een bedreiging is, maar vooral een geloof, een geloof van „een politiek-culturele elite”, welteverstaan. Niets aan de hand dus – immers, „elk seculier geloof is gedoemd te mislukken”. Ik zou Eppink willen wijzen op de consensus die onder wetenschappers bestaat over antropogene klimaatverandering. Van de wetenschapsmensen die zich met de materie bezighouden, komt 97 procent tot de conclusie dat klimaatverandering een gevolg is van menselijk handelen.

Vorige week concludeerde het Internationaal Energie Agentschap dat de uitstoot van broeikasgas in 2010 het hoogste niveau bereikte dat ooit is gemeten. Deze organisatie maakt zich, net als ik, grote zorgen over de gevolgen voor de mens en het milieu. Is dit elitair? Ik denk dat het getuigt van een gezond realisme.

Eco Matser

Klimaatspecialist bij ontwikkelingsorganisatie Hivos

De klimaatargumenten van Eppink zijn onjuist

In zijn column poneert Derk Jan Eppink een aantal stellingen waarvan de onjuistheid allang en overtuigend is aangetoond. Stond het IPCC-rapport „vol met fouten”? Nee. In één van de drie vuistdikke rapporten – deel II, over de gevolgen van klimaatverandering – stonden enkele fouten. Eén daarvan was echt storend. In Deel I, dat de onderliggende natuurwetenschap behandelt, is geen serieuze fout aangetroffen. De hoofdconclusie staat recht overeind – de mens is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de opwarming van de atmosfeer sinds 1950.

Klimaatexperts hebben temperatuurgegevens gemanipuleerd, stelt Eppink. Die beschuldigingen zijn geuit, ja, maar elk nader onderzoek – de teller staat op vijf – heeft aangetoond dat van manipulatie géén sprake was. Ook haalt Eppink de meest gebruikte drogreden van stal: het klimaat verandert altijd, zelfs al in de tijden dat mensen in grotten woonden. Ja, en wat dan nog? We kennen de oorzaken van klimaatverandering uit het verleden heel behoorlijk – zon, vulkanen, ijsbedekking, CO2 en andere broeikasgassen. De huidige toename van broeikasgassen in de atmosfeer komt aantoonbaar door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit verandert het klimaat, boven op de natuurlijke variaties. Bij ongewijzigd beleid kunnen de gevolgen van klimaatverandering voor natuur, gezondheid en economie groot zijn.

Ir. Bart Strengers

Klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Ir. Jan Paul van Soest

Partner bij De Gemeynt, werkt onder meer aan een boek over klimaatscepsis