Kwart van provincies verwerpt nieuwe taakverdeling met Rijk

Diverse provincies zijn boos over het akkoord dat kabinet met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeentes heeft gesloten. De provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland weigeren met de nieuwe taakverdeling in te stemmen.

Gemeentes krijgen meer verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, de jeugdreclassering, de uitvoering van de AWBZ en diverse regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Provincies krijgen meer verantwoordelijkheid voor natuur en minder geld. Het Rijk verwacht miljarden te besparen. De provincies hebben er in meerderheid mee ingestemd, maar gedeputeerde Marc Witteman van Flevoland vraagt zich af of andere provincies bij machte zijn Flevoland aan afspraken te binden.

De belangrijkste hervormingen vinden plaats in de sociale zekerheid. De uitkeringen voor jong gehandicapten, de bijstand en het regime van sociale werkplaatsen zal opgaan in één nieuwe regeling. Hierbij verschuift volgens staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken, VVD) meer dan 8 miljard euro naar de gemeentes. „Die regelingen fungeren te veel als fuik en te weinig als springplank naar financiële zelfstandigheid.” Volgens het kabinet zijn er te veel mensen op een sociale werkplaats die ook een gewone baan aankunnen.

„In het huidige stelsel worden mensen te veel in hun onmacht bevestigd. Het is veel makkelijker mensen te parkeren in een uitkering dan ze er in de samenleving bij te betrekken”, zegt hij. Van de 1,4 miljoen bijstandsgerechtigden zit volgens hem een half miljoen onnodig thuis. „Dat zijn mensen die wel willen werken, maar het op een of andere manier niet kunnen. Of het zijn mensen die het gewoon niet doen.”

Werkgevers zullen via loondispensatie gestimuleerd worden om mensen „met beperkte verdiencapaciteit” in dienst te nemen. Door de Wajong worden zij gestigmatiseerd, vindt de staatssecretaris. „Ze krijgen een sticker opgeplakt: u mag niet meer meedoen. Dat is sociaal onaanvaardbaar en financieel-economisch onhoudbaar.”

Deal met Rutte verdeelt provincies: pagina 25