Citotoets verplicht voor alle achtste-groepers

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gaat de Citotoets vanaf het schooljaar 2012/2013 op alle basisscholen verplicht stellen. Verder zal de eindtoets voor groep 8 straks worden afgenomen in april of mei en niet in februari, zoals nu nog het geval is.

Dat schrijft de minister vandaag aan de Tweede Kamer. Tijdens de toets zullen leerlingen getest worden op hun kennis van taal en rekenen. Vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, die vallen onder de noemer ‘wereldoriëntatie’, zullen voorlopig niet verplicht getoetst worden. Ze blijven wel facultatief deel uitmaken van de Citotoets, zoals nu ook al het geval is. Mocht uit de reacties op haar wetsvoorstel blijken dat er behoefte bestaat aan een verplicht onderdeel wereldoriëntatie, dan zal Van Bijsterveldt dat in overweging nemen voordat ze haar definitieve wetsvoorstel indient.

Momenteel doet ongeveer 15 procent van de basisscholen niet mee aan de centrale eindtoets van het Cito. Omdat zoveel scholen hun leerlingen aan het eind van groep 8 al testen, noemt Van Bijsterveldt haar besluit „geen aardverschuiving”. Toch vindt de minister de invoering van een verplichte eindtoets belangrijk, omdat de overheid zo „duidelijk definieert ‘wat’ kinderen moeten kennen en kunnen aan het einde van het basisonderwijs”.

Met de verschuiving van het toetsmoment naar april of mei hoopt Van Bijsterveldt dat het schooladvies weer centraler komt te staan in de „overdracht” van leerlingen naar het voortgezet onderwijs, „en niet langer aan erosie onderhevig is door een ontwikkeling waarbij de score op de Cito-eindtoets soms zwaarder lijkt te wegen dan het schooladvies”.

Van Bijsterveldt benadrukt dat de Citotoets onderdeel moet zijn van een leerlingvolgsysteem dat de gehele schoolcarrière van een kind in kaart brengt. Aan de hand van de testresultaten moet een leerling zonodig gericht extra aandacht krijgen.

Commentaar: Twee

Een uniforme toets voor ieder kind: pagina 4