Komen er meer 'zwarte scholen'

Gaat het aantal ‘zwarte scholen’ toenemen nu de rijksoverheid het streven naar mengen loslaat? Niet direct.

Het beleid om mengen van leerlingen te stimuleren is namelijk zeer beperkt: slechts twaalf pilots op in totaal 418 gemeenten (zie kader 5). Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor het spreidingsbeleid niet bij de minister, maar bij de gemeenten – samen met de scholen en de ouders.

Wel is het zo dat ouders, scholen en wethouders die zich voor gemengde scholen inzetten zich niet gesteund voelen. Guido Walraven van het Kenniscentrum Gemengde Scholen noemt het jammer dat de minister de experimenten niet heeft afgewacht.