Gelijke rechten homo

Hetero- en homoseksuelen door Kamer gelijkgesteld

Door onze parlementaire redactie

DEN HAAG, 28 jan. – De Tweede Kamer heeft zich gisteravond met zeer grote meerderheid uitgesproken voor afschaffing van de bijzondere strafbepaling tegen ontucht met minderjarigen van hetzelfde geslacht. Alleen de fracties van SGP, GPV en BP stemden tegen de voorgestelde schrapping van artikel 248 bis uit het Wetboek van Strafrecht, een artikel dat sinds 1911 van kracht is geweest.

Minister Polak (justitie) zei dat met het verdwijnen van deze bepaling volledige gelijkstelling tussen homo- en heteroseksuelen zal zijn bereikt: ons rechtsstelsel kent dan wat dit betreft geen discriminatie meer.

Overigens noemde de minister de integratie en aanvaarding van homofielen door de maatschappij geen zaak voor de wetgever: het leek hem meer een kwestie van voorlichting, opvoeding en geestelijke volksgezondheid. [...]

Mr. Geertsema (VVD) prees minister Polak voor diens baanbrekende werk. In geen enkel ander land bestaat zo’n vooruitstrevende wetgeving op dit gebied, ook niet in de Scandinavische landen, die toch de reputatie hebben vooruitstrevend te zijn. Dat homoseksuele verleiding meer gevolgen zou hebben dan heteroseksuele was volgens de heer Geertsema niet te bewijzen.

Mejuffrouw Haars (CHU) wees erop dat ontucht met minderjarigen beneden zestien jaar strafbaar blijft. Wel noemde zij het huwelijk de belangrijkste levensgemeenschap, waarin de seksualiteit tot haar recht moet komen. [...]. De heren Jongeling (GPV), Abma (SGP) en Nuijens (BP) hadden zeer ernstige, voornamelijk aan de Bijbel ontleende, bezwaren tegen de voorgestelde schrapping. Volgens het Heilige Schrift is homoseksualiteit zonde, aldus Jongeling [...]