Het verhogen van de OZB werkt juist averechts

DTZ Zadelhoff en Josette Kootstra (NRC Handelsblad, 23 december) beschrijven terecht het probleem van leegstand. Alleen hun oplossingen zijn niet de juiste. Onterecht wordt gesuggereerd dat het grondbeleid van gemeenten de oorzaak is van de leegstand in bijvoorbeeld de kantorenmarkt en het ‘volplempen van leegstand’ in onze weilanden. Gemeenten hebben, onder druk van Den Haag, grond gekocht om ontwikkelingen zoals woningbouw en kantorenparken mogelijk te maken. Het Rijk heeft zijn wensen bekrachtigd door het geven van subsidies op grondverkoop.

Het is momenteel onduidelijk wat de daadwerkelijke kosten zijn voor het bouwrijp maken van een buitenstedelijke locatie. Hierdoor kiezen gemeenten vaak voor deze variant, terwijl binnenstedelijk ontwikkelen waarschijnlijk goedkoper is. Het inzichtelijk maken van de echte kosten zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat gemeenten eerder kiezen voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling.

Het verhogen van kosten zoals leegstandtaks, OZB of het creëren van schaarste werkt averechts omdat de kosten voor de eigenaren stijgen en niet voor de ontwikkelaars. Schaarste creëert huurstijgingen, wat weer meer leegstand creëert.

In plaats van oneigenlijke schaarste en ongewenste kostenstijging kunnen ontwikkelaars en gemeenten beter privaatrechtelijke contracten afsluiten waarin de ontwikkelaar een inspanningsverplichting heeft aangaande het onderhoud en het tegengaan van leegstand. Ook kan worden vastgelegd dat een ontwikkelaar enkel mag ontwikkelen als tegelijk leegstaand vastgoed wordt herontwikkeld.

Met het inzichtelijk maken van kosten en het maken van goede afspraken met ontwikkelaars ga je leegstand beter te lijf dan het geven van regie aan die overheidslaag die debet is aan de leegstand.

Brenda Dirkse

D66-gemeenteraadslid in Rotterdam

Kees Verhoeven

Tweede Kamerlid voor D66