Lezersfonds NRC Handelsblad

Al decennia brengen de lezers van de krant rond de feestdagen een groot bedrag bij elkaar dat vervolgens door een commissie van lezers wordt toegekend aan mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood.

Concrete projecten

De subsidies die het Fonds verstrekt zijn aanvullend van karakter, beperken zich altijd tot Nederland en richten zich nooit op individuele personen. Het betreft in vrijwel alle gevallen extra’s bijzondere kosten, eenmalige investeringen of uitzonderlijke uitgaven die bij de reguliere geldgevers van de instelling tussen de wal en het schip vallen. Het Fonds waakt ervoor uitgaven te subsidiëren die feitelijk voor rekening van de gemeente of het rijk komen.

Doelstelling en financiële gegevens van de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers.

De stichting heeft ten doel: Het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden, in verband staande met de werkzaamheden van NRC Handelsblad.

Ter bevordering van dit doel zullen:

  • Zoals oorspronkelijk in de statuten staat vermeld: “aan bekende of veelbelovende Nederlanders, welke zich onderscheiden als ontdekkingsreizigers, geleerden, schrijvers of kunstenaars, uit de vruchten of opgelegde vruchten der stichting bijdragen worden verstrekt teneinde hen in staat te stellen door reizen in den vreemde bij te dragen tot vermeerdering van de cultuur van ons vaderland”, met dien verstande, dat een financiële bijdrage uit het voorgaande nimmer direct of indirect afkomstig mag zijn uit de opbrengst of rente van onder de lezers van NRC Handelsblad gehouden inzamelingen;
  • Inzamelingen worden gehouden onder de lezers van het NRC Handelsblad, teneinde met de daarvan bij te dragen aan het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen een samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen;
  • Al die activiteiten ontwikkeld kunnen worden die dienstig zijn aan of bevorderlijk zijn voor, dan wel in enig verband staan met hetgeen hierboven onder a en b is omschreven; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De inzamelingsactie Kerstmis 2012/2013 heeft geresulteerd in een opbrengst van € 129.485,70.

De stichting heeft in totaal 45 aanvragen voor een financiële ondersteuning ontvangen. Tot en met 1 november 2013 heeft de Commissie hiervan 27 aanvragen toegekend; 17 aanvragen zijn afgewezen en 1 aanvraag is nog in behandeling. Tot 1 november 2013 is een totaal bedrag gedoteerd van € 104.915,00.

Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers                          
Overzicht van dotaties t.b.v. Advieslijst 2012                          
Geografische verdeling van de bijdragen aan verschillende doelen.                           
Het percentage per doelgroep is berekend over het totaal uitgekeerd bedrag.
Provincie/Stad Stille armen Daklozenhulp Verslavingszorg Jongeren Vakantie Gehandicapten Vluchtelingen Vrouwenopvang Percentage
Amsterdam 2 15500 1 10000 2 7550 1 1400 6 34,83% Uitgekeerd
Rotterdam 1 2500 2 6050 3 8,64% bedrag tov.
Den Haag 1 12500 1 12,64% ontv.giften
Utrecht Stad 1 5000 1 5,05% en schen-
Noord-Holland 0 0,00% kingen
Zuid-Holland 1 1470 1 1,49% 71,73%
Utrecht 1 2000 1 2500 2 4,55% Uit vrije
Gelderland 0 0,00% reserve
Flevoland 1 500 2 4700 3 5,26% 0%
Drente 0 0,00%
Overijssel 1 7500 2 2750 3 10,36%
Groningen 0 0,00%
Friesland 1 5000 1 5,05%
Noord-Brabant 1 2500 1 2500 1 5,05%
Limburg 0 0,00%
Zeeland 1 7000 1 7,08%
Totalen 6 39470 2 12500 1 5000 3 13050 4 5250 4 9700 3 12550 1 1400 24 100,00% 98.920,00
Percentage 39,90% 12,64% 5,05% 13,19% 5,31% 9,81% 12,69% 1,42% 100,00% 137.908,80
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers                          
Overzicht van dotaties t.b.v. Advieslijst 2013                          
Geografische verdeling van de bijdragen aan verschillende doelen.                           
Het percentage per doelgroep is berekend over het totaal uitgekeerd bedrag.
Provincie/Stad Stille armen Daklozenhulp Verslavingszorg Jongeren Vakantie Gehandicapten Vluchtelingen Vrouwenopvang Percentage
Amsterdam 2 15500 1 1500 1 3000 1 3250 5 22,16% Uitgekeerd
Rotterdam 1 5000 2 10000 1 4000 4 14,67% bedrag tov.
Den Haag 1 12500 1 11,91% ontv.giften
Utrecht Stad 1 1000 1 0,77% en schen-
Noord-Holland 0 0,00% kingen
Zuid-Holland 1 5000 1 2500 2 7,15% bedraagt
Utrecht 1 2025 1 1,93% 81,02%
Gelderland 2 3950 1 2990 2 10000 5 16,15% Uit vrije
Flevoland 1 500 1 0,48% reserve
Drente 0 0,00% 0%
Overijssel 1 7500 1 2200 2 9,25%
Groningen 0 0,00%
Friesland 1 5000 1 4,77%
Noord-Brabant 1 2500 2 3500 1 1500 4 7,15%
Limburg 0 0,00%
Zeeland 0 0,00%
Totalen 7 48000 3 11500 0 0 5 12475 3 3700 3 6490 5 19500 1 3250 27 100,00% 104.915,00
Percentage 45,75% 10,96% 0,00% 11,89% 3,53% 6,19% 18,59% 3,10% 100,00% 129.485,70

Jaarverslag 2012:

Jaarverslag NRC Lezersfonds 2012

Werkwijze

De lezerscommissie komt tweemaal per jaar bijeen, in februari en oktober, om de aanvragen te beoordelen. De bijdragen van de lezers worden in de maand december geworven tijdens de zogeheten Kerstactie. De opbrengst van de actie ligt doorgaans rond de 100.000 euro. De aanvragen worden getoetst aan de statuten van het Fonds. Er kan worden besloten om navraag te doen of toelichting te vragen.

Donaties en aanvragen

U kunt uw donatie overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsbladlezers in Amsterdam (IBAN: NL34 INGB 0002806200 en BIC: INGBNL2A). Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk.

U kunt jaarlijks in beginsel één aanvraag doen bij de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers p/a H. Vis, Postbus 3372, 1001 AD Amsterdam.

Uw aanvraag dient goed omschreven en gedocumenteerd te zijn, liefst vergezeld van een jaarverslag van uw instelling of organisatie en zich bij voorkeur te richten op een concrete uitgave.

Leden

De ‘Externe’ leden commissie
Mevrouw M. van Haaren
De heer Drs. A.E. Janssen
Mevrouw Dr. S. Lo Fo Wong
De heer Mr. E.O. Spier
Mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema
De heer H. Vis

Bestuursleden
De heer P.A.C. Vandermeersch
De heer J.B. van der Marel
De heer Mr. E.IJ. Spier

    • een onzer redacteuren