Minder gemeenten en duurdere postzegels in 2011

Nieuw, weg, anders, meer, minder, duurder. Als gebruikelijk gaat de jaarwisseling gepaard met de komst van nieuwe regels en wijziging van bestaande.

Een overzicht.

Kinderopvang

De landelijke registratie van kinderopvangdiensten is gereed. In dit Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderverblijven vermeld die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het gaat om kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Ouders krijgen alleen kinderopvangtoeslag als hun kind naar een instelling in dit register gaat. Aan het LRK werd al enkele jaren gewerkt.

Gemeenten heringedeeld

Het aantal gemeenten daalt van 430 naar 418 (exclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba – dit zijn zogeheten Openbare Lichamen):

Breukelen, Loenen en Maarssen worden samen de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

Abcoude gaat op in De Ronde Venen.

Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel worden samen Súdwest Fryslân.

Wervershoof en Andijk worden toegevoegd aan Medemblik.

Bodegraven en Reeuwijk worden samengevoegd onder de naam Bodegraven-Reeuwijk.

Margraten en Eijsden worden Eijsden-Margraten.

Lith gaat op in Oss.

Het Friese Menaldumadeel heet voortaan Menameradiel.

Auto

Wie een dieselpersonenauto koopt die voldoet aan de Euro-6 norm, krijgt een korting op de BPM van 1.500 euro. Ook in 2012 en 2013 is er nog een korting.

Een roetfilter is verplicht voor nieuwe dieselauto’s.

Geldverkeer

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt de Antilliaanse gulden als betaalmiddel vervangen door de Amerikaanse dollar. Tot 1 februari kan in winkels op deze eilanden nog met de Antilliaanse gulden worden betaald en kan de gulden zonder extra kosten bij banken worden omgewisseld. Na 1 februari kunnen banken een vergoeding vragen.

Betalen door overheid

Bedrijven kunnen hun facturen voortaan elektronisch indienen bij de rijksoverheid. Daarvoor moeten zij zich aanmelden bij ‘Digipoort’.

Ziektekosten

Mensen die een orgaan hebben gedoneerd (levende donoren), hebben geen eigen risico meer voor nacontroles.

De vergoeding voor hulp bij stoppen met roken zit in het basispakket.

Uit het basispakket verdwijnen:

tandheelkundige zorg voor 18-plussers

anticonceptiemiddelen voor vrouwen van boven de 21 jaar

in bepaalde gevallen het gebruik van antidepressiva

het trekken van tanden of kiezen door de kaakchirurg

Fiets

Alle nieuwe fietsen moeten een framenummer hebben. Dit nummer komt terecht in het zogeheten fietsdiefstalregister als de fiets gestolen is. Alle politiekorpsen zijn op het register aangesloten. Wie een tweedehands fiets koopt, kan in dit register (fdr.rdw.nl) zien of die gestolen is. Het register zelf bestaat sinds 2008.

Bus

Jongeren van 17 jaar kunnen de opleiding tot buschauffeur volgen. Op hun 18de kunnen zij chauffeur worden, als zij het rijbewijs D hebben en de zogeheten basiskwalificatie (vroeger het chauffeursdiploma geheten). Dat was voorheen 21 jaar. Deze nieuwe leeftijdsgrens is een experiment van drie jaar, bedoeld om de vergrijzing in de sector tegen te gaan.

Huiselijk geweld

Er komt een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor iedereen die werkt in onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en bij justitie. In de code staat wat hulpverleners moeten doen als zij vermoeden dat er sprake is van geweld. Het gaat ook om genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. De code betekent niet dat het verplicht is na een vermoeden ook een melding te doen bij instanties als een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunten Huiselijk Geweld.

Ambulances

In elk van de 25 veiligheidsregio’s is nog maar één aanbieder van ambulancezorg aanwezig. Dit is een gevolg van de nieuwe Wet ambulancezorg. De 25 ambulancediensten zullen voortaan onderling op basis van kwaliteit met elkaar worden vergeleken. Diensten die onder de maat presteren, kunnen hun vergunning kwijtraken. De vergunningen komen niet meer van de provincies, maar van de minister.

Reclame

De Code Postfilter treedt in werking, waarin regels zijn vastgelegd voor ongevraagde geadresseerde reclamepost. Consumenten kunnen zich bij de Stichting Postfilter aanmelden als zij van dergelijke post verschoond wensen te blijven.

En er is een nieuwe definitie van reclame, zoals de Stichting Reclame Code die hanteert. Dit heeft gevolgen voor consumenten die klagen bij de Reclame Code Commissie. Onder de nieuwe definitie vallen ook bepaalde vormen van reclame op internet, zoals persoonlijke commerciële berichten die via socialenetwerksites worden verzonden.

Slachtoffers

Slachtoffers van misdrijven krijgen een sterkere positie. Zo kunnen zij van de overheid een voorschot krijgen op een schadevergoeding die een dader van een zeden- of geweldsmisdrijf moet betalen. Ook krijgen zij meer informatie over het strafproces. Als de politie bijvoorbeeld besluit een mogelijke dader niet te vervolgen, dan moet het slachtoffer daarvan op de hoogte gesteld worden. Ook kunnen slachtoffers een advocaat en een tolk krijgen.

Postzegels

Een postzegel kost voortaan geen 44, maar 46 cent.

Regelgeving op internet

Gemeenten moeten hun regelgeving op internet publiceren. Publicatie van „algemeen verbindende voorschriften” mag niet meer alleen in lokale media als huis-aan-huisbladen.

Alarmeringen

In de loop van het jaar moet het alarmeringsnetwerk NL-Alert gaan werken. Hiermee kan de overheid bij een ramp of crisis alle mensen in het getroffen gebied een bericht sturen via het mobieletelefoonnetwerk. Mensen hoeven zich hiervoor niet aan te melden, zoals bij Amber Alert, het systeem voor vermiste kinderen.

Nieuwe mensen

Gijs de Vries wordt lid van de Europese Rekenkamer. De oud-staatssecretaris voor de VVD stapte onlangs over naar D66. Hij was sinds 2008 lid van de Nationale Rekenkamer.

Ank Bijleveld wordt commissaris van de koningin. Bijleveld (CDA) is oud-Kamerlid en oud-staatssecretaris. Eerder was zij burgemeester van de gemeente Hof van Twente.

Eddy Bilder, tot voor kort Kamerlid voor het CDA, wordt burgemeester van Zwartewaterland.

Bevolking

Nederland telt op 1 januari 16.654.455 inwoners, aldus de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 15,6 procent is ouder dan 65. In 2011 worden 180.605 baby’s geboren; 136.895 mensen overlijden. Er komen 150.475 immigranten naar Nederland; 120.514 mensen emigreren.

Monumenten

Wie eigenaar is van een rijksmonument, krijgt te maken met een eenvoudiger regeling om steun van de overheid te krijgen voor onderhoud. Volgens dit Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) kunnen eigenaren van een woonhuis een goedkope lening krijgen (Restauratiefonds-hypotheek). Voor een andersoortig pand (bijvoorbeeld een kasteel, boerderij of molen) is subsidie beschikbaar. Twee categorieën zijn nieuw: eigenaren van een tuin of park bij een historische buitenplaats, en eigenaren van archeologische monumenten. Beide groepen komen voor subsidie in aanmerking.

Isolatieglas

De subsidieregeling voor isolatieglas voor huiseigenaren is afgelopen. Het budget hiervoor was op 3 december dit jaar al op.

Rij-examen

Vanaf september moet elke auto waarmee een rij-examen wordt afgelegd beschikken over navigatieapparatuur. Zo worden aanstaande automobilisten voorbereid op het gebruik van zo’n systeem.

Segway

Bijzondere bromfietsen zoals de Segway moeten zijn voorzien van een verzekeringsplaat in plaats van een kentekenplaat. Segway-berijders moeten zich aan dezelfde regels houden als snorfietsers: maximaal 25 kilometer per uur rijden, en op het fietspad. Ze hoeven geen helm te dragen.

Kleine scholen

Ook scholen met minder dan 23 leerlingen kunnen open blijven. Wettelijk moeten die sluiten, maar de minister van Onderwijs kan een uitzondering maken voor een kwalitatief goede school.