Corporaties en Europa

Het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid is op Europese grenzen gestuit, tot schrik van de woningcorporaties. Lidstaten van de Europese Unie kunnen naar eigen inzicht hun inwoners van huisvesting voorzien, maar zij hebben daarbij wel rekening te houden met de Europese regels op het terrein van de mededinging. Zo wordt er voor een deel een einde gemaakt aan de oneerlijke concurrentie die de corporaties andere marktpartijen in de volkshuisvestingsector aandoen.

Het voordeel waarvan de corporaties genieten, is dat voor hun leningen de Staat op de achtergrond garant staat. Daardoor kunnen ze bij de banken tegen een gunstig rentetarief leningen sluiten. Bovendien krijgen ze projectsteun van de overheid, bijvoorbeeld voor het opknappen van oude stadswijken. Particuliere bedrijven die ook huizen willen bouwen of verhuren, grijpen naast deze indirecte of directe vorm van staatssteun.

De corporaties houden deze financiële faciliteiten, maar de voorwaarde is dat ze hun huurwoningen voortaan, met ingang van 2011, voor 90 procent toewijzen aan kandidaten die niet meer dan 33.614 euro per jaar verdienen. De overige 10 procent mag nog wel aan inkomensgroepen boven die grens worden verhuurd. Daarmee worden corporaties gedrukt op wat de reden van hun bestaan is: te voorzien in huisvesting voor de lage inkomens.

Percentages en inkomensgrens staan in een akkoord dat het kabinet en de Europese Commissie eind vorig jaar hebben gesloten, na een partijtje touwtrekken dat al in 2002 was begonnen. Bij de Commissie bestond het vermoeden dat de corporaties ongeoorloofde staatssteun ontvingen.

De overeenkomst stemde de toenmalige minister van Wonen, Eberhard van der Laan, „uiterst tevreden”. Opmerkelijk dus dat zijn partij, de PvdA, zich nu in de Tweede Kamer tegen de regeling keert, net als corporaties, waarvan sommige zelfs beweren dat ze er niet aan zullen meewerken. Daarmee nemen ze nogal een risico, want de Commissie kan dan verordonneren dat wat zij ziet als staatssteun, door de corporaties moet worden terugbetaald. De Publieke Omroep kan de woningverhuurders vertellen dat het Europa ernst is met zulke dreigementen.

Feit is dat er in Nederland her en der een tekort is aan huurwoningen voor de inkomenscategorie boven de 33.614, de modale inkomens. Dat is bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht het geval. De afspraken tussen Europa en Nederland maken het echter mogelijk dat in zulke steden of regio’s toch meer dan 10 procent, maximaal 20 procent, van de sociale huurwoningen aan de middeninkomens wordt toegewezen. Mits dat elders in Nederland wordt gecompenseerd door daar alle beschikbaar komende sociale woningen aan de laagste inkomens toe te wijzen. Dat is dan ook wat er nu maar het beste kan gebeuren.