Ook Duitse bezetter verbood ritueel slachten

De Tweede Kamer verwierp op 7 december de motie-Graus (32.500 XIII, nr. 107) waarin gevraagd werd om een verbod op rituele slachting van dieren (NRC Handelsblad, 8 december). In het Kamerdebat is geen aandacht besteed aan het feit dat in Nederland vijf jaar lang een dergelijk verbod heeft gegolden, nl. van 5 augustus 1940 tot 5 mei 1945. Dat verbod was een van de eerste maatregelen van de Duitse bezetter (Verordening 80 van 31 juli 1949, uitgevaardigd door Rijkscommissaris Seyss-Inquart, gepubliceerd in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied 1940, pag. 247). Art. l lid 1 daarvan luidt: ‘Warmbloedige dieren moeten bij het slachten, voordat het bloed begint te vloeien, worden verdoofd.’

J. Presser duidt deze verordening als een tegen de joden gerichte maatregel, omdat in joodse kring ritueel geslacht werd (Ondergang I, pag. 23). Ik wil de PVV niet kwalificeren als een fascistische partij. De indruk dringt zich echter op dat de motie zich richt tegen het halal slachten van dieren door moslims. Enig historisch besef had kunnen voorkomen dat de PVV een motie indiende die verdacht veel lijkt op Verordening 80 en had de meerderheid van de kamer wellicht weerhouden wel steun te geven aan de tweede motie van de heer Graus die een salonfähige variant is op zijn eerste motie. In die tweede motie werd gevraagd om een verplicht etiket op halalvlees om te verhinderen dat consumenten onwetend dieronvriendelijk geslacht vlees kopen (motie 32.500, XIII, nr. 111).

Mr Arnoud Willems

Advocaat te Amsterdam

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In zijn brief Ook Duitse bezetter verbood ritueel slachten (opiniepagina, 16 december) schrijft Arnoud Willems dat de Duitse Verordening waarin een verbod op het ritueel slachten van dieren werd aangekondigd, dateert van 31 juli 1949. Dat moet zijn: 31 juli 1940.