Voertaal op klimaattop: babylonisch 3

Klimaatconferenties, zeggen sceptici, zijn onzin zolang niet zeker is dat de mens hoofdverantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een alfabet vanuit zonnig perspectief.

Paniekzaaier, zoals de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore, die angstverhalen over het klimaat verspreidt.

Gassen, zoals kooldioxide, die van nature in de atmosfeer voorkomen en bijdragen aan de groei van planten en de productiviteit van de landbouw.

Wereldwijd grootste producent van broeikasgassen, die door zijn snelle economische expansie een bedreiging vormt voor het klimaat.

Vaag begrip waarmee bedrijfsleven en politiek verhullen dat ze weinig doen om klimaatverandering aan te pakken.

Geldverslindende en corruptiegevoelige maatregel om bedrijven aan banden te leggen, die niet leidt tot een daling van de CO2-uitstoot.

De belangrijkste grondstoffen voor de welvaart, die door hun lage prijs voorlopig onvervangbaar zijn.

Tak van wetenschap met vernuftige mogelijkheden om op termijn klimaatverandering te voorkomen en die daarom forse investeringen verdienen.

Achterhaalde en gemanipuleerde grafiek waarin op basis van onjuiste data een verkeerde indruk wordt gewekt over de temperatuurontwikkeling.

Kliek van wetenschappers met een eenzijdige, negatieve visie op klimaatverandering, die geen kritiek dulden.

Dubieuze wetenschapper die zijn data over temperatuurveranderingen niet wil vrijgeven, waardoor zijn theorieën onmogelijk getoetst kunnen worden.

Mislukt klimaatverdrag dat op niet heeft bijgedragen aan een wereldwijde reductie van broeikasgassen en dat aantoont dat een nog verdergaand verdrag onhaalbaar is.

Afkorting waarachter ingewikkelde rekenmethodes schuilgaan om aan veranderingen in landgebruik (financiële) rechten te ontlenen.

Overdreven poging van alarmisten om voor de top in Kopenhagen tegen beter weten in het klimaatdebat in hun voordeel te beslechten.

Gemêleerde groep van arme landen die zich verschuilen achter het Kyoto-protocol om geen actie te hoeven ondernemen, maar wel harde eisen stellen aan rijke landen.

Nog lang niet uitgeputte sponsen voor de opname van kooldioxide, die alle verhalen over de gevaren van klimaatverandering relativeren.

Permanent bevroren grond die bij een eventuele opwarming van de aarde vruchtbare landbouwgrond kan bieden.

De grootste maat voor energie (de wereld verbruikt jaarlijks bijna 500 quad aan energie), die aantoont dat we onmogelijk zonder fossiele brandstof kunnen.

Een vrijbrief voor corruptie, waarbij veel geld in een bodemloze put zal verdwijnen, zonder dat er één boom door wordt gered.

Verzamelnaam voor alle wetenschappers met een gezonde neiging om aan hun eigen theorie te twijfelen, om daarmee de kennis verder te helpen.

Onbewezen theorie, die door alarmisten wordt gebruikt om de risico’s van de opwarming van de aarde uit te vergroten.

Organisatie met een administratieve functie die stiekem namens de Verenigde Naties greep probeert te krijgen op het klimaatdebat.

Absurde rekenmethode die leidt tot de onmogelijke conclusie dat de mensheid jaarlijks meer dan één aarde aan grondstoffen verbruikt voor zijn welvaart.

Het klimaat van de dag, niet te verwarren met de langetermijnontwikkeling, door een hittegolf te beschouwen als een voorbode van toekomstige zomers.

Onbekende factor in de nog jonge klimaatwetenschap, die ooit het ongelijk van alarmisten bewijst.

Bevroren watermassa’s van Groenland en Antarctica waarvan ten onrechte wordt beweerd dat ze steeds sneller smelten.

Een sterk overdreven gevolg van de eventuele opwarming van de aarde.