Voertaal op klimaattop: babylonisch 2

Op de klimaattop in Cancún, die vandaag begint, eisen alarmisten harde maatregelen om de opwarming van de aarde te voorkomen. Een alfabet vanuit bezorgd perspectief.

Wetenschapper of politicus die zijn bezorgdheid uit over de opwarming van de aarde.

Stoffen die vrijkomen bij de productie van energie door fossiele brandstoffen en een gevaarlijke opwarming van de aarde veroorzaken.

Land met meeste inwoners ter wereld, waar de emissie van broeikasgassen per hoofd van de bevolking ongeveer eenderde is van die van Amerikanen.

Integrale aanpak van milieuproblemen, om te voorkomen dat de mens meer verbruikt dan de natuur levert.

Stimulans voor energiebesparing, door bedrijven te laten betalen voor de uitstoot van CO2 en ze de mogelijk te geven om overgebleven uitstootrechten te verkopen.

Steenkool, olie en aardgas, die in vele tienduizenden jaren zijn ontstaan en nu in zeer korte tijd worden opgebrand en zo bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Een riskante truc om in te grijpen in de chemie van de atmosfeer en zo de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden, waarbij het middel erger is dan de kwaal.

Vorm van een van de beroemdste klimaatgrafieken, die aantoont dat er sprake is van een sterke stijging van de temperatuur in de laatste decennia.

Klimaatpanel van de Verenigde Naties dat eens in de 5 à 6 jaar de beste wetenschappelijke kennis over klimaatverandering bundelt en beoordeelt.

Integere onderzoeker van temperatuurveranderingen, die ten onrechte onder vuur kwam te liggen toen criminelen persoonlijke e-mails van hem publiceerden.

Internationaal klimaatverdrag uit 1997 met bescheiden doelstellingen, dat diende als vingeroefening voor een veel verdergaand verdrag.

Een van de vele afkortingen in de klimaatonderhandelingen, over de invloed van veranderingen in het landgebruik (bijvoorbeeld van bos naar landbouw).

Dat wat na de dramatisch verlopen klimaatconferentie in Kopenhagen eind vorig jaar verloren ging en vandaag, bij het begin van de top in Cancún, volledig ontbreekt.

Lijst van ontwikkelingslanden die vanwege hun economische achterstand in het Kyoto-protocol vrijgesteld zijn vermindering van hun CO2-uitstoot.

Opvangbekkens voor kooldioxide, die daardoor dreigen te verzuren met ernstige gevolgen voor koralen en de diversiteit van flora en fauna.

Permanent bevroren grond die, als die zou smelten, grote hoeveelheden van het agressieve broeikasgas methaan in de atmosfeer zou brengen.

Maat voor energie (1 quad = 30 miljard liter benzine) om het wereldwijde energieverbruik te beschreven, waaruit de noodzaak blijkt om energie te besparen.

Een programma waarbij arme landen geld krijgen als ze hun tropische bossen, die functioneren als sponsen voor de opname van broeikasgassen, ongemoeid laten.

Groep critici van de klimaatwetenschap, die ondanks de toenemende zekerheid, de opwarming van de aarde in twijfel trekken, meestal uit economische motieven.

Onbekende katalysator in de opwarming van de aarde die processen (zoals het smelten van grote ijsmassa’s) in een versnelling kunnen brengen en onomkeerbaar zijn.

VN-organisatie met weinig macht die onderhandelingen over klimaatverandering coördineert en materiaal verzamelt over klimaatbeleid van lidstaten.

Maat waarbij grondstofgebruik wordt vertaald in hectares land om te laten zien dat de mensheid meer verbruikt dan de planeet levert.

Voortdurend wisselende gesteldheid van de atmosfeer, die verward wordt met ‘klimaat’; al uit één koude winter wordt geconcludeerd dat de aarde niet meer opwarmt.

Onbekende factor in de nog jonge klimaatwetenschap, die ooit het ongelijk van sceptici zal aantonen.

Bevroren watermassa’s van Groenland en Antarctica die bij een temperatuurstijging dreigen te smelten en een dramatische zeespiegelstijging veroorzaken.

Een van de grootste gevaren van klimaatverandering.