Merendeel rechters werkt toegewijd en is integer

In zijn artikel in deze krant van 18 november over het boek De nieuwe kleren van de rechter van Rinus Otte schrijft Folkert Jensma ten onrechte dat Otte bestuurder van het gerechtshof Arnhem is geweest. In het interview met Otte in de Wetenschapsbijlage van 20 november is die fout niet rechtgezet: er is volstaan met een kleine rectificatie elders in de krant, waardoor die verkeerde indruk is blijven bestaan.

Het beeld dat naar aanleiding van eerdergenoemd artikel van Jensma over de rechterlijke macht als geheel naar voren komt, behoeft nuancering. Er hebben in het Arnhemse hof en in de andere gerechten de afgelopen jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden die in het boek weinig aandacht hebben gekregen, zoals rechtspraakbrede visitaties en intervisie. Met die aanpak verschilt de rechterlijke macht niet wezenlijk van andere professionele organisaties in onze samenleving. De voorstellen van Otte worden in Arnhem reeds in de praktijk gebracht. Wel is en blijft aandacht nodig voor de gesignaleerde kloof tussen bestuurders en professionals en de daarmee gepaard gaande noodzaak elkaar open feedback te geven in een veilige omgeving. Ten slotte merk ik op dat noch de gegeven voorbeelden, noch de daaraan gekoppelde kwalificaties representatief zijn voor raadsheren, rechters en secretarissen in de hoven en rechtbanken in Nederland. Zij hebben een onmisbare functie in onze democratische rechtstaat en kwijten zich voor het overgrote deel integer, hardwerkend en met veel kennis van zaken van hun taak.

Dick van Dijk

President gerechtshof Arnhem

    • President Gerechtshof Arnhem
    • Dick van Dijk