Behoefte aan natuur

De stelling dat de mens de natuur nodig heeft wordt door 99 pct. van de bevolking ondersteund, terwijl 91 pct. geen bestaansmogelijkheden voor de mens ziet indien de natuur is bedorven. Door 98 pct. wordt het gewenst geacht planten en dieren voor uitsterven te behoeden. Dit zijn enkele conclusies uit een opinie-onderzoek dat in het kader van het Europese natuurbeschermingsjaar (N70) onder de titel Milieubesef in opdracht van het ministerie van CRM werd uitgevoerd. Het onderzoek had ten doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop men zich bewust is van en zich persoonlijk betrokken voelt bij de huidige milieuproblematiek. [...] De uitkomsten van dit onderzoek wijzen in de richting van een vrij grote bewustheid ten aanzien van de problemen inzake natuuraantasting en milieubederf. [...] Bijna 50 pct. van de ondervraagden was het eens met de stelling “het zou mijn politieke voorkeur beïnvloeden indien een partij meer aandacht aan natuurbescherming en milieuverontreiniging zou besteden”

Rabiesdreiging is geweken

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 23 nov. – De maatregelen tegen hondsdolheid in Zuid-Limburg, die sedert eind 1967 golden, zijn opgeheven. Het ministerie van landbouw en visserij deelt mee dat is gebleken dat de hondsdolheid zich de laatste dagen steeds verder van onze landsgrenzen heeft verplaatst en dat de maatregelen die dienden de kans op een uitbreken van de ziekte te beperken, thans niet langer nodig zijn.