EU-hof: Nederland mag bijdrage ziektekosten vragen van pensionado's

overwinterenNederland mag van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die in een ander Europees land wonen een bijdrage aan het Nederlandse zorgstelsel verlangen.  Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag beslist. Lees hier het arrest. De uitspraak is een overwinning voor de Nederlandse staat en een nederlaag voor de zogenoemde pensionado’s.

Nederland regelt in de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 2006  dat pensionado’s recht op zorg of op vergoeding van zorgkosten in hun woonland hebben. Daarvoor moeten ze zich aanmelden bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en zich vervolgens inschrijven bij een ziekenfonds in hun woonland. Lees hier de handleiding van het CVZ voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die naar het buitenland verhuizen. Voor invoering van de ZVW waren de meeste pensionado’s particulier verzekerd. Zij vonden dat ze niet verplicht konden worden om zich bij een buitenlands ziekenfonds in te schrijven noch verplicht waren ervoor te betalen.

De EU-landen verevenen onderling de zorgkosten van pensionada ‘s. Daarvoor zijn ze twee ‘buitenlandbijdragen’ verschuldigd: een vaste bijdrage (variërend  per woonland, uiteenlopend van ruim 4 euro per maand voor Bulgarije tot bijna 98 euro per maand voor Ierland) en een inkomensafhankelijke bijdrage. Beide worden automatisch ingehouden op hun pensioen- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Lees hier de berekening van de buitenlandbijdragen.

Zes pensionado’s - wonend in België, Frankrijk (2), Malta en Spanje (2) - strijden sinds de invoering van deze regeling (op 1 januari 2006) tegen de wettelijke verplichting om mee te betalen aan het Nederlandse stelsel van ziektekostenverzekeringen. Ze stellen op te komen voor de belangen van ongeveer 100.000 Nederlanders die in andere EU-landen wonen.

De zes verzetten zich niet alleen tegen het verplichte karakter van de zorgbijdragen. Ze vinden ook dat Nederland het EU-verdrag schendt doordat deze bijdragen hun recht op vrij reizen en verblijven binnen de Europese Unie zou belemmeren.

In eerste instantie verwierp de rechtbank Amsterdam in januari 2008 de bezwaren van de zes pensionado’s. Lees hier de uitspraak (LJ BC 3432). Ze tekenden appèl aan bij de Centrale Raad van Beroep. Die legde de kwestie voor aan het Hof van Justitie in Luxemburg, de hoogste rechter in EU-aangelegenheden.

Het Hof oordeelt dat de pensionado’s niet de vrijheid hebben zich te onttrekken aan het Nederlandse zorgstelsel. Voorwaarde is wel dat Nederland geen (ongerechtvaardigd) verschil maakt in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Dit laatste staat ter beoordeling van de Nederlandse rechter, aldus het Hof. Voor deze toetsing somt het Hof in zijn arrest enkele punten op (in de paragrafen 119, 120, 122 en 127) waar de nationale rechter in elk geval rekening mee moet houden.

Een woordvoerder van de Stichting belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het buitenland zegt hier, bij de Wereldomroep, ‘het gevoel te hebben’ dat gepensioneerden dubbel moeten betalen want  „er wordt geld ingehouden voor de basiszorg in Spanje, terwijl ik daar ook al aan bijdraag via de belasting. En ik moet betalen voor een Nederlandse verzekering”. Lees ook dit bericht. De terugbetaling van teveel betaalde bijdragen door CVZ is overigens al jaren problematisch. De Nationale Ombudsman doet er onderzoek naar. Lees hier het dossier.

Wat vindt u? Moeten Nederlandse gepensioneerden die naar het buitenland verhuizen en daar recht op zorg krijgen ook meebetalen aan het Nederlandse zorgstelsel, en wel op gelijke voet als gepensioneerden die in Nederland blijven, zoals het Hof oordeelt?