Herstel wereldeconomie hapert volgens IMF

De wereldeconomie herstelt van de zware recessie van vorig jaar, maar groeit de komende tijd aanzienlijk langzamer. Die vertraging kan duren tot de tweede helft van 2011. Landen die zich dit kunnen permitteren, moeten voorzichtig zijn met bezuinigen op de overheidsuitgaven.

Dit stelt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in de vanmiddag gepubliceerde halfjaarlijkse World Economic Outlook waarin het IMF de vooruitzichten voor de wereldeconomie uiteenzet. In de Verenigde Staten groeit de economie volgend jaar met 2,3 procent, en dat is meer dan een half procentpunt lager dan eerder verwacht. De eurozone doet het juist iets beter dan gedacht, met 2 procent groei voor Duitsland in 2011 – een half procentpunt meer dan in de vorige prognose. De verschillen binnen het euroblok zijn evenwel zeer groot. De opkomende economieën hebben hun hoge tempo intussen hervat, met een groei voor China van 9,6 procent volgend jaar.

Volgens het IMF moet voor een gezond en duurzaam herstel van de wereldeconomie een verstoorde balans op twee vlakken worden rechtgezet. Het eerste behelst de binnenlandse economie, waar de vraag naar producten en diensten tijdens de recessie door de overheden overeind is gehouden, ten koste van forse begrotingstekorten en oplopende staatsschulden. Die begrotingsprikkel zal uiteindelijk plaats moeten maken voor bezuinigingen. De vraag zal moeten verschuiven naar de private sector, waar investeringen en binnenlandse consumptie voor groei moeten zorgen.

De tweede balans die moet worden rechtgezet, is die tussen landen en economische blokken onderling. In landen met een groot handelstekort zal de economische groei moeten komen van een toename van de export, terwijl in landen met een groot handelsoverschot juist de binnenlandse vraag moet worden versterkt. Zo komt de wereldeconomie meer in evenwicht.

Het IMF waarschuwt dat zowel het herstel van de binnenlandse balans als dat van de buitenlandse balans te langzaam gaat. Met name de opkomende economieën zien hun overschotten op de handels- en betalingsbalans weer toenemen, terwijl het tekort in met name de Verenigde Staten weer toeneemt.

„Het resultaat is een herstel dat sterk noch gebalanceerd is en dat het risico loopt niet te worden doorgezet”, aldus het IMF. De ramingen voor de economische groei maken dan ook kans naar beneden te moeten worden bijgesteld.

Het Fonds suggereert dat het rentebeleid van de centrale banken voorlopig zeer soepel moet blijven. Daarnaast zal het herstel van de financiële sector, en de bijbehorende regelgeving, sneller moeten worden doorgevoerd. Als laatste moet voorzichtig met overheidsbezuinigingen worden omgesprongen, opdat die het herstel niet in de kiem smoren.