Immigratie

PVV-leider Geert Wilders was er trots op. Met de plannen van het nieuwe kabinet zou de niet-westerse immigratie met de helft afnemen. Een discutabel getal. Niet alleen ontbreekt deze schatting in het regeerakkoord, uit interne formatiedocumenten in bezit van deze krant staat dat een maximale afname van 15 procent wordt verwacht.

Ook op andere onderdelen van het voorgestelde immigratiebeleid lijken de ambities soms groter dan de mogelijkheden. Zo is voor een substantieel deel van de maatregelen een wijziging van EU-recht nodig. Dat vergt vaak langdurige afstemming met alle andere 26 lidstaten. Andere maatregelen zullen mogelijk strijdig zijn met de huidige jurisprudentie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dat neemt niet weg dat het immigratiebeleid op veel onderdelen wordt aangescherpt. Dat behoort tot de „primaire doelstellingen” van dit kabinet.

Illegaliteit wordt strafbaar.

Er gaat meer geld en energie naar de opsporing en het uitzetten van illegalen.

Daarvoor gaat er ook meer geld naar mobiele teams van de Koninklijke Marechaussee.

In diplomatieke contacten wordt meer druk gezet op landen om mee te helpen met het terugkeerbeleid.

Om mensen die zich niet aan de voorwaarden van hun verblijfsvergunning houden sneller te kunnen opsporen, worden databestanden aan elkaar gekoppeld van verschillende diensten.

Bij het uitzetten krijgen uitgeprocedeerde vreemdelingen met kinderen voorrang, omdat kinderen sneller rechten opbouwen.

Voor asielzoekers wordt de bewijslast zo veel mogelijk verzwaard, en de rechtsbijstand na een eerste procedure versoberd. Het stapelen van asielprocedures wordt nog verder beperkt.

Het kabinet probeert de EU-richtlijn voor gezinsmigratie aan te scherpen, zodat deze zoveel mogelijk wordt ontmoedigd en beperkt.

Migranten betalen zelf voor inburgering en kunnen daar zo nodig geld voor lenen.

Bij het niet halen van een inburgeringsexamen wordt de tijdelijke verblijfsvergunning ingetrokken.

Er komt een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding en een verbod op hoofddoekjes voor politie, rechters en aanklagers. Overigens mag het nu ook al niet volgens de eigen voorschriften van politie en justitie.

Wie door gedrag of kleding moeilijker aan een baan komt, krijgt geen of minder uitkering.

Het kabinet wil „export” van kinderbijslag en kindgebonden budget proberen te stoppen.

Denaturalisatie wordt mogelijk van iemand die binnen vijf jaar na verkrijgen Nederlanderschap, veroordeeld wordt voor een misdrijf waar 12 jaar cel of meer voor geldt. Dat gebeurt nu alleen bij spionage en terrorisme.

De tijd en de voorwaarden waaronder iemand met een verblijfsvergunning in het buitenland kan verblijven zonder die vergunning te verliezen, worden beperkt.