Wilders, zegen voor vrome moslims

Nederlandse moslims mogen blij zijn met de vijandige teksten van Wilders.

Dankzij de PVV gedijt en verbroedert een doorgaans versnipperde populatie.

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Wilders’ visie op de islam is in flagrante strijd met de feiten, zo concludeert een gezelschap eminente islamologen deze week in een open brief aan de Amsterdamse rechtbank, waar op 4 oktober het Wilders-proces wordt hervat. Punt voor punt wordt de PVV-leider ontmaskert op diens uitspraken dat de islam een politieke ideologie zou zijn, dat een gematigde islam een fabeltje zou zijn en dat de koran een fascistoïde schotschrift is dat op de brandstapel thuishoort.

De brief staat niet op zichzelf.

Al sinds de oprichting van de PVV in 2006 putten allerhande moslims en hun platforms zich uit in het bestrijden (zonder veel succes) van deze beweging: de onvermoeibare pseudolollige acties van de Meiden van Halal en Nilgün Yerli, de (juridische) acties en protesten van organisaties als SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders), Landelijk Beraad Marokkanen, Umon (Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland) en Nederland Bekent Kleur, de campagnes van websites als Wij Blijven Hier en Marokko.nl, de opiniestukken van schrijvers als Mohammed Jabri, Izz ad-Din Ruhulessin, Mohammed Enait en Hassnae Bouazza. De boodschap is eender: Wilders is een gifzwam die uit is op de vernietiging van alles wat riekt naar Allah en Diens boodschapper.

Het verkiezingsprogramma van de PVV laat er weinig misverstand over bestaan. Een greep uit de ‘oplossingen’: handhaving van het bijzonder onderwijs/artikel 23, maar moslimscholen gaan op slot; etnische registratie; verbod op bouw van moskeeën; belasting op hoofddoekjes en verbod in de zorg, op scholen en gemeentehuizen; subsidiestop voor Marokko.nl en Maroc.nl; controle op tweede huizen, alleen in Marokko en Turkije.

Voor een politicus die warme banden onderhoudt met de aanstaande regering is dit uiteraard geen kattenpis. Misschien dan toch een geruststelling: de liberale rechtsstaat kent ook nog zoiets als de Grondwet, internationale verdragen, Eerste Kamer, Raad van State, EU, VN, Internationaal Gerechtshof – en daar is men nog niet helemaal mesjogge.

Daarom verbaast mij iets. Waarom reageren moslims en moslimexperts telkens weer als een stier op elke rode lap die Wilders tevoorschijn tovert? Is de PVV louter slecht voor de islamitische zaak?

Allereerst moet worden aangetekend dat moslims meer respect hebben voor zuivere opponenten dan voor schijnheilige beschermheren. Zo bestaan er honderden ayat (koranverzen) die waarschuwen voor de hypocrieten. Soera nr. 63, Monaafiqoen (de hypocrieten) is er zelfs geheel aan gewijd. Keer op keer hameren de hadiths (overleveringen) en de Koran erop dat gluiperds en gladjakkers gevaarlijk voor de ummah (de moslimgemeenschap) zijn dan de wreedste vijanden.

Het is daarom niet gek dat het in de aard van de islam ligt om uitstekend te gedijen in een strikt vijandige omgeving. Het prille begin van de islam bewees dat: hoe harder de heidense Qoeraijs op Mohammed en zijn metgezellen inbeukte, hoe meer deze laatsten glorieerden. Evenzeer gold dat voor de latere veldslagen van Aboe Bakr, Oemar, Oethman en Ali tegen de kruisvaarders, de Perzen, de Mongolen – hoe sterker de tegenstand, hoe groter de triomf van het moslimleger.

Dit mechanisme zie je ook terug in Nederland. Sinds Hirsi Ali en Wilders kent de doorgaans hopeloos versnipperde moslimpopulatie een opvallende verbroedering (de tribale apen bij de omroepen daargelaten). Niet eerder hebben Turken, Surinamers, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs, Irakezen, Indonesiërs elkaar zo massaal opgezocht onder de vlag van die ene omnivore kleur: groen. Dat zie je in moskeeën, dat zie bij die glamour-iftars tijdens de ramadan; gesubsidieerde Mekka’s waar men in een cirkel van regenboogkleuren om de hete soep heen zit te draaien en te glunderen.

Je kunt daarom stellen dat moslims beter af zijn met de PVV dan (bepaalde elementen binnen) de PvdA en GroenLinks. Daar komt bij dat PVV’s islamobsessie alleen al vanuit pr-oogpunt de islam bepaald geen windeieren legt. Van de dagelijkse stroom gratis publiciteit profiteren niet alleen de PVV-polls, maar bevordert zij omgekeerd evenredig de klinkende statistieken met betrekking tot de koranverkoop (‘zonder rel geen bestseller’), moskeebezoek, islamavonden, cd-verkoop van oosterse prijs-de-Heer-zangers, cursussen Arabisch & Koranexegese, reisgidsen voor moslimlanden, Hadj-bureaus, academische leerstoelen, moslimsites, blanke bekeerlingen. Haast ga je denken: geen steviger cement voor de ummah dan Wilders & co.

En er is méér. Het PVV-programma lijkt op belangrijke punten gestoeld op ideeën die rechtstreeks afkomstig zijn uit de Mohammedaanse koker. Zo wil de PVV de ‘Marokkaanse straatterroristen’ keihard aanpakken. Dat varieert van ‘opvoedingskampen’, hogere celstraffen tot het ‘three strikes, you’re out’.

Een beetje vrome moslim is niet erg dol op kroost dat jat, molesteert, scheldt, fraudeert, vernielt. Zijn zedenlievende godsdienst hecht namelijk bijzonder sterk aan law & order. Ze is barmhartig voor hen die tot inkeer komen, maar ongenadig voor ordeverstoorders en ander schorem. Niet alleen in sharialanden, maar in vrijwel alle moslimlanden lachen ze om onze fluwelen aanpak van straattuig. Saoediërs hakken doodleuk de dievenhand af, terwijl in Soedan de vernielzuchtige kan rekenen op 88 openbare stokslagen met ruwe bamboe. Wie in Marokko een politieman durft uit te schelden mag in de bak alvast zijn achterste nat maken.

Parallel hieraan: de PVV is onbarmhartig tegen radicale haatpredikers. Zij mogen liever vandaag dan morgen op het vliegtuig. Ook hier: moslims, wees blij. Giftige vrijdagspeeches is de islam liever arm dan rijk. Mohammed pleitte continu voor verdraagzaamheid en vergeving – ook jegens hen die de islam besmeuren. Mohammed wees in zijn alom geroemde Bergrede hoofdzakelijk op het belang van ‘de tong’. Praat mild, vermijd laster, oordeel niet. Het is aan Allah om te vonnissen, niet aan tierende imams of jihadisten.

Voorts stelt de PVV stringente eisen aan inburgering en taalbeheersing, voorwaardelijk gekoppeld aan uitkeringsrechten. Hoe discriminerend ook, vanuit islamitisch oogpunt geen gekke gedachte. Beseffen moslims dan niet dat hier naadloos uitvoering wordt gegeven aan misschien wel het wezenlijkste koranvoorschrift, de allereerste geopenbaarde vijf verzen:

Lees! In de naam van jouw Heer, Die

schept.

Die de mens schept uit een klonter

Lees! En jouw Heer is zeer Grootmoedig.

Die met de pen onderwees.

De mens onderwees wat hij niet wist.

Geestelijken leggen deze tekst uit als aansporing voor de mens om zich te emanciperen door te leren lezen en schrijven. Kennisvergaring is van oudsher een islamitisch sleutelwoord. Omstreeks 550 n. Chr. waren de Arabieren een oemmi volk, analfabeet, onder wie Mohammed. Niet voor niets dat deze vijf verzen op de noodzaak hamerden van onderricht en onderwijs. Zie maar eens wat de islam de wereld eeuwenlang op architectonisch, medisch, literair, sterrenkundig, natuurkundig, filosofisch, etcetera aan duizelingwekkends heeft geschonken.

De PVV maakt een kernpunt van ‘Stop de massa-immigratie uit moslimlanden’, in het bijzonder ‘de kansarmen’. Ook hier is de woede van moslims enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds niet. Welke (Europese) geloofsgemeenschap is gebaat bij de aanwas van ongeletterde en anderstalige broeders en zusters uit onontwikkelde gebieden? Een imam mag veel theologische kennis hebben, maar als hij uitsluitend kan communiceren in dat exotische korantaaltje, maakt-ie een zonderlinge beurt bij Pauw & Witteman.

En waar de PVV participatie koppelt aan uitkeringen en fel hamert op de noodzaak van arbeid (‘Werken of Wegwezen!’), lijkt het alsof Mohammeds geest op het partijbureau is uitgestort. Nooit had de islam in het verleden zo kunnen gloriëren zonder zijn onvermoeibare, Spartaanse arbeidsethos die denken doet aan de vlijt der mieren – een soera, nr. 27, is niet zonder reden ‘De Mieren’ getiteld.

Tot slot nog dit. Alle moslimculturen kennen een rechtstreeks van Allah en Mohammed stammende traditie waarin grijsaards respect en toewijding genieten. Wie dan beseft dat de huidige vergrijzing niet alleen de autochtoon treft maar zoetjesaan ook de eerste generatie moslim, die steeds vaker vanwege infarcten en artrose in rolstoelen en verpleegbedden belandt – is het dan niet mooi dat de PVV de enige van de drie coalitiegenoten is die tientallen miljoenen extra uittrekt voor de thuis- en ouderenzorg, onder wie 10.000 extra zorgmedewerkers?

Al met al, Wilders mag een ramp zijn voor de democratische rechtsstaat, voor de islam is hij zo gek nog niet.

Mohammed Benzakour is publicist en auteur van ‘Stinkende heelmeesters’ (2008)

Lees meer over Mohammed Benzakour op benzakour.eu

    • Mohammed Benzakour