Nederlandse moslims beter af met PVV

Dankzij Wilders gedijt de moslimgemeenschap in Nederland en is ze een eenheid. Bovendien: veel dingen die Wilders wil, willen moslims ook, zegt Mohammed Benzakour.

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Wilders’ visie op de islam is in flagrante strijd met de feiten, zo concludeert een gezelschap eminente islamologen in zijn eindrapport aan de Amsterdamse rechtbank, waar 4 oktober het Wilders-proces wordt hervat. Punt voor punt wordt de PVV-leider ontmaskerd op diens uitspraken als zou de islam een politieke ideologie zijn, als zou een gematigde islam een fabeltje zijn en als zou de Koran een fascistoïde schotschrift zijn.

Het rapport staat niet op zichzelf. Al sinds de oprichting van de PVV in 2006 putten allerhande moslims en hun platforms zich uit in het bestrijden van deze beweging. Pamfletten, petities, manifesten, demonstraties, opiniestukken, fora-oorlogen, you name it. De boodschap is eender: Wilders is een gifzwam die uit is op de vernietiging van alles wat riekt naar Allah en Diens boodschapper.

Het verkiezingsprogramma zelf laat er weinig misverstand over bestaan. Een greep uit de ‘oplossingen’. Handhaving van het bijzonder onderwijs, maar moslimscholen gaan op slot; etnische registratie; verbod op bouw van moskeeën; belasting op hoofddoekjes; hoofddoekverbod in de zorg, op scholen en gemeentehuizen; subsidiestop voor Marokko.nl en Maroc.nl; controle op tweede huizen, alleen in Marokko en Turkije.

Voor een politicus die warme banden onderhoudt met de aanstaande regering, is dit uiteraard geen kattenpis. Misschien toch een geruststelling: de rechtsstaat kent ook nog zoiets als de Grondwet, internationale verdragen, Eerste Kamer, Raad van State, EU, VN, Internationaal Gerechtshof – en daar is men niet helemaal mesjogge.

Daarom verbaast mij iets. Waarom reageren moslims telkens weer als een stier op elke rode lap die Wilders tevoorschijn tovert? Is de PVV louter slecht voor de islamitische zaak?

Allereerst moet worden aangetekend dat moslims meer respect hebben voor echte opponenten dan voor schijnheilige beschermheren. Zo bestaan er honderden ayat (koranverzen) die waarschuwen voor de hypocrieten. Soera nr. 63, Monaafiqoen (hypocrieten) is er zelfs geheel aan gewijd. Keer op keer hameren de hadiths (overleveringen) en de Koran erop dat gluiperds gevaarlijker voor de ummah (moslimgemeenschap) zijn dan de wreedste vijanden.

Het is daarom niet gek dat het in de aard van de islam ligt om te gedijen in een vijandige omgeving. Het begin van de islam bewees dat: hoe harder de heidense Qoeraijs op Mohammed en zijn metgezellen inbeukten, hoe meer deze glorieerde. Evenzeer gold dat voor de veldslagen van Aboe Bakr, Oemar, Oethman en Ali tegen de kruisvaarders, Perzen, Mongolen – hoe sterker de tegenstand, hoe groter de triomf van het moslimleger.

Dit mechanisme zie je ook terug in Nederland. Sinds Hirsi Ali en Wilders kent de hopeloos versnipperde moslimpopulatie een opvallende verbroedering (de tribale apen bij de omroepen daargelaten). Niet eerder hebben Turken, Surinamers, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs, Irakezen, Indonesiërs elkaar zo massaal opgezocht onder de vlag van die ene omnivore kleur: groen.

Je kunt daarom stellen dat moslims beter af zijn met de PVV dan met (bepaalde elementen binnen) de PvdA en GroenLinks. Daar komt bij dat PVV’s islamobsessie alleen al vanuit pr-oogpunt de islam geen windeieren legt. Van de dagelijkse stroom publiciteit profiteren niet alleen de PVV-polls, maar deze bevordert ook de koranverkoop, het moskeebezoek, islamavonden, cursussen Arabisch & koranexegese, reisgidsen voor moslimlanden, Hadj-bureaus, leerstoelen, moslimsites en blanke bekeerlingen.

En er is méér. Het PVV-programma lijkt op belangrijke punten gestoeld op ideeën die rechtstreeks afkomstig zijn uit de mohammedaanse koker. Zo wil de PVV de ‘Marokkaanse straatterroristen’ keihard aanpakken. Dat varieert van opvoedingskampen, hogere celstraffen tot ‘three strikes, you are out’. Een beetje vrome moslim is niet erg dol op het kroost dat jat, molesteert, scheldt, fraudeert, vernielt. Zijn godsdienst hecht namelijk sterk aan law & order. Ze is barmhartig voor hen die tot inkeer komen, maar ongenadig voor ordeverstoorders en ander schorem. Niet alleen in sharialanden maar in vrijwel alle moslimlanden lachen ze om onze fluwelen aanpak van straattuig. Saoediërs hakken doodleuk de dievenhand af, terwijl in Soedan de vernielzuchtige kan rekenen op 88 openbare stokslagen. En wie in Marokko een politieman durft uit te schelden, mag alvast zijn achterste nat maken.

Parallel hieraan: de PVV is onbarmhartig tegen radicale haatpredikers. Zij mogen liever vandaag dan morgen op het vliegtuig. Ook hier: moslims, wees blij. Giftige vrijdagspeeches is de islam liever kwijt dan rijk. Mohammed pleitte continu voor verdraagzaamheid – ook jegens hen die de islam besmeuren.

De PVV stelt stringente eisen aan inburgering en taalbeheersing. Hoe discriminerend ook, vanuit islamitisch oogpunt geen gekke gedachte. Beseffen moslims dan niet dat hier naadloos uitvoering wordt gegeven aan het wezenlijkste koranvoorschrift, de allereerste geopenbaarde 5 verzen: ‘Lees! In de naam van jouw Heer, Die schept. / Die de mens schept uit een klonter / Lees! En jouw Heer is zeer Grootmoedig. / Die met de pen onderwees. / De mens onderwees wat hij niet wist.’

Geestelijken leggen deze tekst uit als aansporing voor de mens om zich te emanciperen door te leren lezen en schrijven.

De PVV maakt een kernpunt van ‘Stop de massa-immigratie uit moslimlanden’, in het bijzonder van ‘kansarmen’. Ook hier is de woede van moslims enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds niet. Welke geloofsgemeenschap is gebaat bij de aanwas van ongeletterde broeders en zusters uit onontwikkelde gebieden? Een imam mag veel theologische kennis hebben, maar als hij uitsluitend kan communiceren in dat exotische korantaaltje, maakt-ie een zonderlinge beurt bij Pauw & Witteman.

En waar de PVV participatie koppelt aan uitkeringen en hamert op de noodzaak van arbeid (‘Werken of Wegwezen!’), lijkt het alsof Mohammeds Geest op het partijbureau is uitgestort. Nooit had de islam in het verleden zo kunnen gloriëren zonder haar arbeidsethos.

Tot slot nog dit. Alle moslimculturen kennen de traditie waarin grijsaards respect en toewijding genieten. Wie dan beseft dat de vergrijzing niet alleen de autochtoon treft maar ook de eerste generatie moslims, die steeds vaker in rolstoelen en verpleegbedden belandt – is het dan niet mooi dat de PVV de enige van de coalitiegenoten is die miljoenen extra uittrekt voor de ouderenzorg?

Al met al, Wilders mag een ramp zijn voor de democratische rechtsstaat, voor de islam is hij zo gek nog niet.

Mohammed Benzakour is publicist. Een langere versie van dit artikel, met meer korancitaten, staat op nrc.nl/opinieblog

    • Mohammed Benzakour