Naar Lyon rijden kost milieu 13 euro

Diesel geeft stof, benzine schaadt het klimaat. Wat moet de duurzame automobilist in zijn tank gieten? Alle milieukosten staan nu op een rij.

Wordt het wat met de aardgasauto? Het is maar hoe je het bekijkt. Er rijden nu al vijf keer zoveel personenauto’s met een aardgastank rond als drie jaar geleden. Maar in absolute aantallen valt het bitter tegen: van 107 in 2007 naar 560 nu. Jammer, want de aardgasauto veroorzaakt maar een geringe milieuschade: 5 euro per 1000 km. Heel wat beter dan een benzineauto, die voor ruim 11 euro per 1000 km mens en milieu aantast, of een dieselauto, die voor 13 euro schade aanricht.

Het vergelijken van de milieuaspecten van auto’s met verschillende brandstofsoorten is een hachelijke onderneming. Een dieselauto is zuiniger dan een benzineauto en produceert daarom minder CO2. Maar er komen meer fijnstof en stikstofoxiden uit zijn uitlaat, dus hoe moet je nu kiezen?

Milieu Centraal, een onafhankelijke, door de overheid gefinancierde voorlichtingsorganisatie, heeft geprobeerd daar helderheid in te brengen door van allerlei soorten emissies (vervuilende uitstoot) de schade in euro’s te berekenen. Wat de mogelijkheid schept ook al die bedragen bij elkaar op te tellen en zo de totale milieuschade van elk type auto te berekenen.

Milieu Centraal baseert zich op gegevens die zijn verzameld door allerlei instituten, zoals TNO en onderzoeksbureau CE Delft. Het zijn voornamelijk de geschatte kosten van de schade van vervuilende uitlaatgassen aan de gezondheid van mensen, schade aan gebouwen en de natuur, etcetera. Het zijn steeds externe kosten, dat wil zeggen dat ze niet worden gedragen door degene die ze veroorzaakt, ze komen voor rekening van de gehele samenleving.

Die kosten variëren van € 2,40 per kilo uitgestoten vluchtige organische stoffen (VOS, veelal onverbrande brandstof) tot € 527 per kilo fijnstof. Daarbij is ook de plaats van de uitstoot van belang: die € 527 geldt voor de bebouwde kom, daarbuiten richt een kilo voor € 103 euro schade aan. De berekening van de kosten van de CO2-emissie is gezien de onzekerheid van de schade van dit type uitstoot veel moeilijker. CE in Delft kiest in een rapport uit 2008 daarom voor de ‘vermijdingskosten’. Dat zijn de gemiddelde bedragen die gemoeid zijn met de preventie van dit broeikasgas. De Europese Commissie heeft in 2007 vastgesteld dat de klimaatdoelstelling die zij zich heeft gesteld (een maximale stijging van 2 graden) rond de 25 euro per ton niet-uitgestoten CO2 gaat kosten.

Met deze cijfers in de hand kunnen vergelijkingen worden gemaakt. Zo is een nieuwe Volvo V70 met een 2 liter benzinemotor minder zuinig dan een Fiat Panda uit 1995 met een 1,2 liter motor. Hij stoot dus meer CO2 uit. Maar omdat de Volvo op andere emissies (fijnstof, stikstofoxiden en VOS) beter scoort, wint de Volvo: 10 euro per 1000 km tegen 15 euro voor de Panda. Een nieuwe auto is meestal veel milieuvriendelijker dan een oudere, vooral door de steeds strengere eisen. De auto’s van nu belasten het milieu maar half zo zwaar als die van 1992.

Het interessantst is de vergelijking van de milieukosten van verschillende brandstoffen, van winning tot verbranding. De traditionele autobrandstoffen – benzine en diesel – zijn het minst milieuvriendelijk. Auto’s op biogas (3 euro per 1000 km) en geheel elektrische auto’s (bijna 4 euro) zijn nog het gunstigst. Maar die zijn er nog niet, of nauwelijks.

Een auto die het milieu niet overbodig belast? Persoonlijk advies op milieucentraal.nl.

    • Warna Oosterbaan