Syndroom

Ik open nieuwsgierig een attachment in mijn e-mail. Er moet een foto in staan, maar ik zie de ‘tekst’: Ñ�ý àïUõdžU ac¡¦�§áº‹ =m}\p=Öëå �% MꨕcRí€ pFíÀ€ ©EÉåîM_ ™”TÔS§»¬±ðx#8짶º è�âŠ{M©\ I^r?¾š ³5|\ŠÜ ùûé Á CV›™‰ ¹Óuí ŽæWòŸßC¨Â 2¨½6ßSv ËÚá…ö‚¤­5 ž ¬S¤œÒf©�,6÷ ñ¥ • ¢¤š*gxñ ÷ï£Sp¤K?¼í;¹Æ…ø“‘ ï ŒX®?ò�‡~uØ\›J«âj¤êcAls ik de Franse fotograaf hierover bel, reageert hij onverstoorbaar:

Ik open nieuwsgierig een attachment in mijn e-mail. Er moet een foto in staan, maar ik zie de ‘tekst’:

Ñ�ý àïUõdžU ac¡¦�§áº‹ =m}\p=Öëå �% MꨕcRí€ pFíÀ€ ©EÉåîM_ ™”TÔS§»¬±ðx#8짶º è�âŠ{M©\ I^r?¾š ³5|\ŠÜ ùûé Á CV›™‰ ¹Óuí ŽæWòŸßC¨Â 2¨½6ßSv ËÚá…ö‚¤­5 ž ¬S¤œÒf©�,6÷ ñ¥ • ¢¤š*gxñ ÷ï£Sp¤K?¼í;¹Æ…ø“‘ ï ŒX®?ò�‡~uØ\›J«âj¤êcAls ik de Franse fotograaf hierover bel, reageert hij onverstoorbaar: „O, niets bijzonders. Dat is het syndroom van Rosetta!”

Pek van Andel