Zorg om de rechtsstaat is wel degelijk terecht

Bart Fleuren geeft een interessant overzicht van de uitwijkmogelijkheden naar internationale verdragen indien de wetgever zich niet houdt aan de Nederlandse grondwet of die grondwet verandert. Dat laatste is overigens (nog) niet mogelijk zolang er geen 2/3 meerderheid behaald wordt in Eerste en Tweede Kamer voor en na algemene verkiezingen. De internationale verdragen bieden t.o.v. discriminatie en godsdienstvrijheid minder bescherming dan artikel 1 Grondwet (GW). Artikel 9 EVRM bijvoorbeeld geeft volgens het tweede lid de nationale wetgever de mogelijkheid van lid 1 af te wijken, o.a. wegens bescherming van openbare orde en veiligheid. Op deze wijze wordt in Frankrijk het verbod op hoofddoekjes gerechtvaardigd. Daarnaast hebben artikel 93 en 94 GW de beperking dat slechts aan „voor eenieder verbindende bepalingen” van de internationale verdragen getoetst kan worden. In dat opzicht zou de CDA-fractie, indien ze de ingeslagen koers doorzet, beter in de akkoorden kunnen vastleggen dat de coalitie- en de gedoogpartner het wetsontwerp ‘Halsema’ in tweede lezing zullen steunen. Dit wetsontwerp, dat in eerste lezing in de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, voorziet in het schrappen van artikel 120 GW, het toetsingsverbod aan de Grondwet. Daarmee wordt een voor de Nederlandse burger meer toegankelijke garantie tegen discriminatie en ongelijke behandeling bereikt dan de omslachtige en onzekere weg van de internationale verdragen.

H. Ghijsen, H. Lander, J. Immink, H. Lodewijks

Genootschap ‘Trias Politica’

    • H. Lodewijks
    • H. Ghijsen
    • J. Immink
    • H. Lander
    • Genootschap ‘Trias Politica'