nrc.nl/opinieblog

Ruud Lubbers (CDA) uit zijn zorgen over de godsdienstvrijheid. Het komt het erop neer dat Lubbers’ standpunt inzake de wenselijkheid van een minderheidskabinet met gedoog-PVV veranderd is van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij’. Is het zijn goed recht om zijn zorgen als partijprominent te uiten? Of hoort hij als oud-informateur in dit stadium geen politiek te bedrijven? Maakt dit zijn informateurschap met terugwerkende kracht ongeloofwaardig? Of juist niet omdat hij als partijlid nu een andere mening heeft?