Ambtenaren: overheid kan kleiner

Ambtenaren vinden zelf dat ze met te veel zijn. Als ze efficiënter gaan werken, kan de overheid met minder personeel toe. Dat blijkt uit een enquête van AbvaKabo FNV, de grootste ambtenarenbond.

Ruim 90 procent van de ondervraagden, een kleine 900 ambtenaren, signaleert een overmaat aan bureaucratie in het werk, vooral door protocollen, werk- en verantwoordingsprocedures. Te veel afdelingen zijn betrokken bij beslissingen, wat het ‘eigenlijke werk’ hindert en leidt tot hoge werkdruk.

De vakbond heeft het onderzoek laten uitvoeren met het oog op te verwachten grootscheepse bezuinigingen bij de overheid. De drie partijen die nu praten over een regeer- en gedoogakkoord, CDA, PVV en VVD, hebben al drastische ingrepen aangekondigd. CDA en VVD willen departementen en provincies schrappen. De PVV acht eenvijfde van de ambtenaren overbodig, de VVD zelfs eenderde. Zware taken als die van UWV en waterschappen en de uitvoering van de AWBZ zouden toevallen aan lagere overheden.

AbvaKabo FNV plaatst kanttekeningen bij die voortvarendheid. Voorzitter Edith Snoey ziet het risico dat er bezuinigd wordt „voor de bühne”, zonder concrete en reële ideeën over uit te voeren taken en hiervoor benodigde ambtenaren.

Dat kan „zeer nadelige” gevolgen hebben voor ambtenaar en burger: „Dat er evenveel werk blijft liggen, dat gedaan moet worden door minder ambtenaren.” En dat zou weer leiden tot gebrekkige service of inhuren van duur extern personeel.

Op zichzelf is de vakbond niet tegen meer efficiency en minder ambtenaren. Discussie over de bestuurlijke vernieuwing van Nederland noemt Snoey „legitiem en belangrijk”. Maar dan moet ‘de politiek’ fundamentele keuzes maken en ook zeggen welke taken de overheid niet langer uitvoert. „Zolang deze afwegingen niet worden gemaakt, is het onfatsoenlijk en onverstandig om klakkeloos te snijden in het ambtenarenapparaat.”