Wilders, blijf weg uit New York

Het voornemen van Wilders om op 9/11 te protesteren tegen de komst van een moskee bij ‘Ground Zero’ is politiek gezien ongehoord, vindt Willem Post.

Naast gedoogruimte heeft Geert Wilders ook verplichtingen. Zijn geplande bezoek aan New York op 11 september om te protesteren tegen de zogenoemde ‘Ground Zero’-moskee overschrijdt politieke grenzen. Uiteraard mag verwacht worden dat ook het Nederlandse buitenlandbeleid van een nieuw VVD-CDA-kabinet stoelt op respect voor het internationaal recht en de grondbeginselen van onze rechtstaat.

Het geeft geen pas dat een politicus die een kabinet van CDA en VVD gedoogt zich negatief uitlaat over de scheiding van kerk en staat in een ander land. Het New Yorkse bouwinitiatief komt voort uit de lokale gemeenschap en doorloopt in de huidige plannings- en ontwikkelingsfase keurig de afgesproken procedures. De omgeving van de plek van de voormalige Twin Towers kent meerdere, andere religieuze instellingen.

Onlangs hebben wij ‘400 jaar New York’ gevierd. In brede, ook wetenschappelijke kring, werd de conclusie getrokken dat religieuze vrijheid en pluralisme, die het karakter van de New Yorkse en in bredere zin Amerikaanse maatschappij zo kenmerken, fenomenen zijn die voor een belangrijk deel voortvloeien uit niet zozeer de Brits-Amerikaanse, maar juist de Nederlands-Amerikaanse erfenis. Dat is iets om trots op te zijn en moet niet in diskrediet gebracht worden door een Nederlandse politicus die verantwoording zou kunnen dragen voor het nieuwe kabinet.

Te meer ook niet omdat juist deze te bouwen moskee onderdeel uitmaakt van een gemeenschapscentrum in Lower Manhattan dat ook toegankelijk is voor niet-moslims. In wezen betreft het hier een bruggenbouwersproject, inclusief een restaurant, een basketbalzaal en een zwembad. Het zo gewaardeerde open joodse gemeenschapscentrum in de Upper West-side is een inspiratiebron voor de grondleggers van de nieuwbouw, die overigens op een paar honderd meter van de voormalige Twin Towers locatie zal verrijzen.

Ook de organisatie Stop the Islamization in America, die Wilders uitnodigt, kan de Nederlandse regering in verlegenheid brengen. Wilders mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke ultrarechtse opvattingen van Pamela Geller, de rabiate aanvoerder van deze organisatie. Maar een uitnodiging aannemen van een dergelijke waakhondgroepering brengt Wilders wel in verband met dat extreme gedachtegoed. Het Amerikaanse patentbureau heeft de organisatie niet toegelaten en terecht gekwalificeerd als een haatgroepering.

Geller typeert Obama als een terroristenvriend, stelt dat Hitler zich liet inspireren door de islam en bagatelliseert het moslimdrama in Srebrenica.

Deze standpunten staan haaks op de consensus van Nederlandse politieke partijen. Door alsnog een invitatie voor de demonstratie te weigeren, laat Wilders zien respect te hebben voor onze eigen democratische beginselen en het internationaal recht. Bovendien geeft hij daarmee aan waarde te hechten aan een fatsoenlijke relatie tussen de Nederlandse regering en de regering-Obama, die beleid voert op basis van dezelfde principes.

Willem Post is voorzitter van de Nederlands-Amerikaanse alumnivereniging van het International Visitors Leadership Program en Amerika-deskundige van Instituut Clingendael.

    • Willem Post