Wilders, bemoei je niet met New York

opinext@nrc.nl

Het geplande bezoek van Geert Wilders aan New York op 11 september om te protesteren tegen de zogenaamde ?Ground Zero?-moskee overschrijdt politieke grenzen.

Het geeft geen pas dat een politicus die zijn steun verleent aan het beleid van de Nederlandse regering, zich negatief uitlaat over de scheiding van kerk en staat in een ander land. Het New Yorkse bouwinitiatief komt voort uit de lokale gemeenschap en doorloopt in de huidige plannings- en ontwikkelingsfase keurig de afgesproken procedures. Toekomstig ?regeringspoliticus? Wilders moet zich hier niet mee bemoeien.

Juist onlangs hebben wij 400 jaar New York gevierd. In brede kring werd de conclusie getrokken dat religieuze vrijheid en pluralisme, die het karakter van de New Yorkse en in bredere zin de Amerikaanse maatschappij zo kenmerken, fenomenen zijn die voor een belangrijk deel voortvloeien uit niet zozeer de Brits-Amerikaanse maar juist de Nederlands-Amerikaanse erfenis. Dat is iets om trots op te zijn en moet niet in diskrediet gebracht worden door een Nederlandse politicus die verantwoording zou kunnen dragen voor het nieuwe kabinet.

Temeer ook niet omdat juist deze te bouwen moskee onderdeel uitmaakt van een gemeenschapscentrum dat nadrukkelijk ook toegankelijk is voor niet-moslims. In wezen betreft het hier een bruggenbouwersproject, inclusief een restaurant, een basketballzaal en een zwembad, dat overigens een paar honderd meter van de voormalige ?Twin Towers?-locatie zal verrijzen.

Ook de organisatie ?Stop the Islamization in America?, die Wilders uitnodigt, kan de Nederlandse regering in verlegenheid brengen. Wilders mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ultrarechtse opvattingen van Pamela Geller, de rabiate aanvoerder van deze organisatie. Maar een uitnodiging aannemen van een dergelijke groepering brengt Wilders wel in verband met dat extreme gedachtengoed. Het Amerikaanse patentbureau heeft de organisatie niet toegelaten en terecht gekwalificeerd als een haatgroepering.

Door alsnog een invitatie voor de demonstratie te weigeren, laat Wilders zien respect te hebben voor onze eigen democratische beginselen en het internationaal recht.

Willem Post

Amerika-deskundige van Instituut Clingendael

    • Willem Post
    • Amerika-Deskundige van Instituut Clingendael