Op deze punten zijn CDA en VVD het al eens

Over negen punten zijn VVD en CDA het op grote lijnen inhoudelijk wel eens. Maar de bedragen verschillen nogal.

Ze gaan dus nu echt onderhandelen: CDA, VVD en PVV. Met het vaste voornemen dat dit leidt tot een minderheidskabinet van de eerste twee partijen, gedoogd door de PVV. VVD en CDA (samen 52 zetels) hebben van de PVV (24 zetels) de garantie gekregen dat deze partij het bezuinigingsprogramma van de nieuwe coalitie onverkort zal steunen. In ruil daarvoor verplichten VVD en CDA zich tot het maken van „harde afspraken” over immigratie, integratie en asiel, veiligheid en betere ouderenzorg.

Bij de bezuinigingen gaat het om een pakket maatregelen dat ertoe moet leiden dat in 2015 de overheid jaarlijks 18 miljard euro minder uitgeeft dan nu.

Over het soort bezuinigingsmaatregelen gaan VVD, CDA en PVV na hun informele gesprekken nu echt onderhandelen. Daarvoor dienen de verkiezingsprogramma’s van de partijen als basis. Deze zijn eerder dit jaar allemaal doorgerekend door het Centraal Planbureau. In overleg met de politieke partijen heeft het CPB niet nader omschreven voorstellen uit de programma’s geconcretiseerd en omgezet in concrete maatregelen. Hierdoor zijn de programma’s onderling beter vergelijkbaar geworden.

Daarom kan met behulp van de CPB-studie al worden aangegeven welke richting het regeerprogramma van de minderheidscoalitie uitgaat. Over een flink aantal voorstellen denken VVD en CDA namelijk in grote lijnen hetzelfde.

Hetzelfde geldt voor de maatregelen over immigratie en veiligheid die beide partijen aan de PVV beloofd hebben. Ook hier scheppen de verkiezingsprogramma’s al veel duidelijkheid.

Of het minderheidskabinet Rutte er werkelijk komt, moet de komende tijd blijken. Maar als het aantreedt, zullen onder meer deze zaken veranderen.

Het mes in de sociale zekerheid

Over het exacte bedrag dat in de sociale zekerheid moet worden bezuinigd verschillen de partijen van mening. Duidelijk is wel dat de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs van 65 naar 67 jaar zal gaan. De werkloosheidsuitkering WW wordt beperkt tot één jaar. De uitkeringen stijgen niet meer mee met de gemiddelde loonsverhoging, alleen de AOW wordt daarvan uitgezonderd.

De financiële tegemoetkoming voor alleenstaande ouders met kinderen wordt beperkt. Kinderbijslag aan kinderen die buiten de Europese Unie wonen wordt gestaakt.

Ziek zijn wordt duurder

De groei van de uitgaven in de zorg wordt op diverse manieren afgeremd. Mensen zullen meer uit eigen zak moeten betalen. Zo zal het pakket voor de ziektekostenverzekeringen worden beperkt en worden meer eigen bijdragen ingevoerd.

Mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg krijgen minder toeslagen. Patiënten in verzorgingshuizen moeten de huur en maaltijden apart betalen.

Geen kilometerheffing

Het systeem waarbij automobilisten afhankelijk van plaats en tijdstip per kilometer gaan betalen wordt niet uitgevoerd. Er komt extra geld voor wegen en het openbaar vervoer.

Nieuwe kerncentrales

Er wordt een tweede kerncentrale gebouwd naast de reeds bestaande in het Zeeuwse Borssele. De Subsidieregeling Duurzame Energie, onder andere ter stimulering van de bouw van windparken en het gebruik van zonne-energie wordt beperkt of afgeschaft.

Studiebeurs afgeschaft

De basisbeurs wordt omgezet in een stelsel waarbij studenten tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen. Er komt extra geld om de salarissen in het onderwijs te verbeteren.

Aftrek hypotheekrente blijft

Het blijft mogelijk voor huizenbezitters betaalde hypotheekrente van de belasting af te trekken. Huurders gaan daarentegen over het algemeen meer betalen zodat de prijzen meer „marktconform” worden. Ter compensatie komt voor de laagste inkomens een extra huurtoeslag. De maatregel moet vooral mensen treffen die gezien hun inkomen in te goedkope huurhuizen wonen.

Strenger immigratiebeleid

De regels voor huwelijksmigranten worden aangescherpt. In elk geval moeten mensen die hiervoor in aanmerking willen komen minstens 24 jaar oud zijn. Ook worden hogere taaleisen gesteld. Uitkeringen aan migranten worden beperkt.

Harde aanpak criminaliteit

Het uitzetten van criminele vreemdelingen moet makkelijker worden. Ouders van kinderen die overlast veroorzaken worden financieel aansprakelijk gesteld voor de schade. Straffen worden zwaarder. Meer agenten.

Minder ontwikkelingshulp

De budgetten voor ontwikkelingssamenwerking gaan omlaag. Hoeveel moet nog blijken. Het CDA wil 500 miljoen korten, de VVD 3 miljard. De PVV wil er helemaal vanaf.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel Op deze punten zijn CDA en VVD het al eens (2 augustus, pagina 3) staat dat CDA en VVD beide voor afschaffing van de basisbeurs voor studenten zijn. Dat is onjuist. De VVD bepleit in haar programma afschaffing van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel. Het CDA is daartegen, maar pleit wel voor een hoger collegegeld voor trage studenten.

    • Mark Kranenburg