Extra hulp voor nieuwe allochtone studenten

De Vrije Universiteit in Amsterdam biedt eind augustus een speciale summer course aan voor ‘eerstegeneratiestudenten’. In de praktijk zijn dat vooral allochtone studenten. Zij krijgen gedurende een week colleges van hoogleraren en aansprekende rolmodellen, workshops ‘academische vaardigheden’ en ‘oefeningen in reflectie’. Tijdens de cursus worden de studenten gekoppeld aan een ‘buddy’.

Het doel van de cursus is om bij te dragen aan het studiesucces van allochtone studenten, zegt Gusta Tavecchio van het Onderwijscentrum van de VU, die de cursus coördineert. Deze weken zijn zeventien student-assistenten op pad om via hun netwerk pas afgestudeerde vwo’ers te werven. „Via Hyves”, zegt Tavecchio, „maar ze gaan ook met een busje langs het buurthuis en de moskee op vrijdag”. Dat is nodig, zegt Tavecchio. „De ervaring leert dat werving van bovenaf niet veel zin heeft. Ik heb voorlichting op scholen gegeven, dat was leuk, maar het leverde weinig respons op. Vóór de poort begint het maken van een band.” De VU heeft 20 procent allochtone studenten en dat aantal neemt jaarlijks toe. Van de 22.738 studenten in 2009 waren 4.592 van niet-westerse afkomst.

De VU trekt vanouds veel eerstegeneratiestudenten: studenten uit een familie zonder academische traditie. Deze cursus is specifiek op hen gericht. Vroeger waren dat voornamelijk studenten met een protestants-christelijke achtergrond, de laatste jaren zijn dat in toenemende mate moslimstudenten.

Daar speelt de VU op in. Sinds 2006 heeft de VU een coördinator Diversiteit. Er zijn allochtone studentenverenigingen, gebedsruimten in het gebouw en in de kantine is halal eten te koop. En in juni is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Universiteit van Californië (UCLA) omdat deze universiteit „veel verder” is met het toegankelijk maken van academisch onderwijs voor groepen studenten die niet uit een academisch milieu komen, zegt een woordvoerder van de VU. „Studenten krijgen daar intensiever begeleiding met psychologische ondersteuning. De uitval onder eerstejaars op UCLA is veel lager. Daar willen wij ook naartoe.”

Tavecchio hoopt dat tussen de dertig en tachtig eerstejaars zich zullen aanmelden voor de cursus. Volgens haar is het moment van werven niet te laat. „De VU-student kiest pas in juli en augustus.”

Ze benadrukt dat het een pilotproject is, dat geëvalueerd zal worden. „We doen niet aan doelgroepenbeleid. Wanneer niet-allochtone eerstejaars zich aanmelden, zullen we ze niet weigeren.”

De Erasmus Universiteit Rotterdam, die eveneens veel allochtone studenten trekt, wil volgend jaar ook een dergelijke cursus bieden.