Bèta moet toch ook taal leren voor zijn som

Met interesse las ik in Opinie & Debat van 22 mei het artikel over de taal van bèta?s, die veel wiskundiger zou behoren te zijn en minder talig. Ik wil niet ontkennen dat ook ik goed onderwijs in bètavakken van belang vind. Ik deel echter het uitgangspunt van het artikel niet. Ik citeer: ?Het is [?] doodzonde om allochtonen met talent voor exact te laten ondersneeuwen in een door taal gedomineerd onderwijssysteem.? Mijn dertigjarige ervaring als docent Frans en docent klassieke talen heeft mij duidelijk gemaakt dat juist die leerlingen, die slim in taal zijn, vaak ook goed zijn in bètavakken. Omdat het artikel niet pleit voor volmaakte taalbeheersing van het o zo moeilijke Nederlands, moet het voor enigszins geïntegreerde allochtonen echt niet moeilijk zijn de som uit de tekst te halen. Het werkelijke toespitsen op zuivere bètazaken kan daarna op universiteiten en hogescholen gebeuren. De taal rond sommen heeft niet, ik citeer ?haar mysterieuze, ondoordringbare kanten?, maar is functioneel voor de som. Wie als allochtoon niet in staat is uit de Nederlandse tekst de gewenste som te distilleren om deze vervolgens op te lossen, dient inderdaad eerst tijd en aandacht aan taal te besteden.

Anneke de Vries

Leek

    • Anneke de Vries