Schulden Europese landen risico banken

Het fragiele economische herstel in de westerse wereld wordt bedreigd door de schuldpositie van Europese overheden en de toenemende onrust op de financiële markten. De banken zouden daardoor te maken kunnen krijgen met „aanzienlijke verliezen”.

Dit schrijft De Nederlandsche Bank in haar halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit dat vanmorgen is gepubliceerd.

„Een verdere verslechtering van het vertrouwen is één van de voornaamste bedreigingen voor de financiële stabiliteit”, aldus de centrale bank, verwijzend naar de situatie rond schuldenlanden als Griekenland en Spanje en de onrust die dit op de financiële markten teweeg heeft gebracht.

Ook blijft het risico aanwezig van een ‘double dip’, waarbij de economische omstandigheden opnieuw verslechteren. In de bankensector zou als gevolg hiervan het kredietrisico weer toenemen.

DNB stelt in haar verslag dat de bankensector te maken kan krijgen met „aanzienlijke verliezen”. Niet alleen door de algemene economische verslechtering, maar ook omdat de kans bestaat dat de markt voor commercieel vastgoed en de huizenmarkt verder onder druk komen te staan. In veel Europese landen daalt de vraag naar kantoor- en winkelruimte als gevolg van de economische situatie en zijn de prijzen van commercieel onroerend goed gedaald. De komende jaren moeten veel leningen voor commercieel vastgoed worden geherfinancierd. Dit kan problemen opleveren als marktpartijen niet in staat zijn de benodigde financiering te krijgen, omdat banken terughoudender zijn met het verstrekken van leningen. „Wanneer de economie een terugval kent, komen markten opnieuw onder druk te staan en neemt het kredietrisico voor banken fors toe”, schrijft De Nederlandsche Bank in haar verslag.

Ook als de economische groei verder doorzet ziet de centrale bank risico’s. Veel nationale overheden hebben de komende jaren een grote behoefte aan geld om de begrotingstekorten te (her)financieren.

Daarbij komt dat banken de komende tijd een grotere dan normale behoefte aan herfinanciering hebben omdat zij tijdens de financiële crisis vaak leningen uitschreven met een korte looptijd. Volgens de centrale bank loopt er tot eind dit jaar meer dan 5.000 miljard euro aan schuldpapier van overheden, financiële instellingen en bedrijven af.

Daarbovenop komt nog eens de vraag naar geld vanuit het bedrijfsleven dat nieuwe bedrijfsactiviteiten wil financieren als de economie verder aantrekt.