Rekenkamer: info kabinet onvoldoende

Het kabinet boekt te weinig progressie bij de verantwoording van zijn beleid. De informatie over doelstellingen en prestaties over 2009 is onvoldoende.

Deze kritiek heeft de Algemene Rekenkamer vanmiddag geuit in het kader van Verantwoordingsdag, morgen. Bij deze inhoudelijke tegenhanger van Prinsjesdag licht het kabinet zijn prestaties en het gevoerde beleid toe.

Ook voorgaande jaren hekelde de Rekenkamer de manier waarop het kabinet doelstellingen en prestaties verantwoordt. Onvoldoende verantwoording bemoeilijkt het werk van de Tweede Kamer, die alle uitgaven van het kabinet moet goedkeuren en controleren.

Het kabinet publiceerde vorige week zijn prestaties over 2009, vooruitlopend op Verantwoordingsdag. Daarbij biedt de minister van Financiën de Tweede Kamer de jaarverslagen aan. Het nu demissionaire kabinet ligt bij ruim 80 procent van zijn 74 doelen naar eigen zeggen „op koers”. Komende donderdag houdt de Kamer het jaarlijkse ‘verantwoordingsdebat’ met het kabinet.

De Rekenkamer stelt weliswaar dat de rechtmatigheid van de uitgaven en de verantwoording ervan internationaal gezien van hoog niveau zijn, maar vreest achteruitgang. De rijksoverheid gaf vorig jaar 247 miljard euro uit. Van 1 op de 5 euro geven ministers „nauwelijks aan” of zij daarmee bereikt hebben wat zij beoogden. Van 37 miljard euro aan uitgaven is „zeer beperkt” toegelicht of de ministers daarmee gedaan hebben wat ze van plan waren.

„In de meeste gevallen leggen de ministers uit waarom zij het niet zinvol of relevant vinden om toe te lichten of een doel of prestatie gerealiseerd is”, constateert de Rekenkamer. „Bij ruim 4,5 miljard aan uitgaven doen de ministers ook dit in de jaarverslagen niet, waardoor onduidelijk blijft of deze uitgaven hebben bijgedragen aan de prestaties die de Tweede Kamer in de begroting heeft goedgekeurd.”

De Rekenkamer stuitte bij controle van de jaarverslagen van het Rijk op 68 onvolkomenheden, waarvan één ernstige. Bij de inkoop door Justitie is sprake van „hardnekkige problemen”. Volgens de controleurs zijn dit jaar ook verbeteringen nodig in het financieel beheer op Financiën, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en op Volksgezondheid.