Hard rapport VN ecosystemen

De biodiversiteit op aarde gaat dermate achteruit dat de gevolgen voor de mensheid „ernstig” zijn als er niet snel wat aan gedaan wordt. Als we de komende twintig jaar niet de juiste maatregelen nemen, kunnen hele ecosystemen instabiel worden. Na zo’n ineenstorting zal het moeilijk zijn om de schade te herstellen. De gevolgen treffen dan de komende generaties. Dat schrijft secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties in een rapport dat gisteren is verschenen.

Het rapport vat de huidige en toekomstige bedreigingen van de natuur op aarde samen. Het is een voorbereiding op de mondiale VN-conferentie over biodiversiteit die in oktober wordt gehouden in Nagoya, Japan.

Het rapport benadrukt dat met de teloorgang van de biodiversiteit ook de welvaart en het welzijn zullen afnemen. Natuurbehoud is nodig om de opbrengst van de landbouw en de visserij en de aanvoer van schoon drinkwater te bestendigen. Het rapport waarschuwt ook voor natuurrampen.

Voorbeelden van voortdurende bedreigingen van de natuur zijn klimaatverandering, overbevissing en de kap van tropische bossen. Populaties van vissen kunnen door overbevissing onherstelbaar instorten. Dit voorjaar bleek dat van de 27 soorten steur er 17 ernstig bedreigd worden met uitsterven. Dat komt door de visvangst, de bouw van dammen en het opdrogen van rivieren door irrigatie.

In 2002, tijdens de grote VN-duurzaamheidstop in Johannesburg, spraken de deelnemende landen af dat ze in 2010 de snelle achteruitgang van de biodiversiteit ‘significant’ zouden hebben teruggedrongen. Dat is niet gelukt, concludeert de VN nu.

Nederland leverde vorige maand zijn bijdrage voor het VN-rapport in. Het ministerie van LNV meldt dat ook in Nederland de bedreiging doorgaat. Vervuiling neemt af, maar veel natuurgebieden raken versnipperd. Het overgrote deel van de 51 Europees belangrijke natuurgebieden in Nederland staat er ongunstig voor, volgens cijfers uit 2004.