Burgers, er is hoop voor de Horstermeerpolder

In NRC Handelsblad van 9 maart werd verslag gedaan van de burgeropstand tegen de plannen van waterbeheerders om een deel van de Horstermeerpolder in te richten voor natte natuur. De diepe Horstermeerpolder onttrekt grote hoeveelheden water aan zijn omgeving. Daarom lijkt het vanzelfsprekend dat de polder de grondwatervoorziening van omliggende natuurgebieden belemmert. Aan de hand van een historische analyse van de waterhuishouding concludeer ik echter dat slechts een zeer beperkt deel van het grondwater voor natuur verloren gaat door de polder. Zelfs het volledig onder water zetten van de polder zal daarom verdroging van omliggende natuurgebieden nauwelijks tegengaan. Wel kunnen de voorgestelde maatregelen indirect verdroging tegengaan. Hiertoe moeten de waterverliezen van de omliggende gebieden naar de Horstermeer sterk verminderd worden. Waterstanden zakken dan ’s zomers minder snel weg, zodat er minder vervuild Rijnwater nodig is om de waterpeilen op het gewenste niveau te houden. In mijn proefschrift stel ik dat het dempen van sloten op de overgang van hoge zandgronden naar lage riviervalleien de meest kansrijke vernattingsmaatregel is. Maatregelen als het verhogen van polderpeilen, zijn weinig effectief. De bewoners van de Horstermeerpolder kunnen hiermee nader waterhuishoudkundigonderzoek afdwingen, voordat de vernattingsmaatregelen getroffen worden.

Arnaut van Loon

Ecohydroloog Universiteit Utrecht

    • Arnaut van Loon
    • Ecohydroloog Universiteit Utrecht