Groei van populatie paupers in grote steden

Geholpen door de snelle economische groei in met name China en India hebben de afgelopen tien jaar bijna een kwart miljard mensen hun sloppenwijken kunnen verlaten. Maar desondanks blijft wereldwijd de bevolking van zulke krottenwijken groeien.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport van UN Habitat, de organisatie van de Verenigde Naties die ijvert voor verbetering van de stedelijke woon- en leefomgeving.

Het aantal mensen dat in sloppenwijken woont is sinds de eeuwwisseling per saldo met ruim vijftig miljoen toegenomen, van 776 tot 827 miljoen. Daarmee werd de „opwaartse mobiliteit” van vertrekkers – sinds 2000 wereldwijd in totaal zo’n 227 miljoen mensen – ruimschoots overtroffen door nieuwkomers en voortgaande verpaupering.

„Er is de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt, maar die was nog lang niet genoeg”, aldus secretaris-generaal Ban Ki-moon in een verklaring aan de vooravond van het vijfde World Urban Forum, dat komende week in Rio de Janeiro, Brazilië, wordt gehouden over een nieuw actieplan om de precaire situatie in en rond wereldsteden te verbeteren.

In deze ‘megasteden’ woont inmiddels meer dan de helft van de wereldbevolking. De verwachting is dat hun populatie de komende decennia verder zal toenemen, tot tweederde van alle bewoners op aarde. „Veel van deze mensen zullen te maken krijgen met schrijnende stedelijke armoede en de gevolgen van klimaatverandering waardoor hun situatie nog verder zal verslechteren”, aldus Ban Ki-moon. Dat maakt armoedebestrijding volgens hem des te urgenter.

„De omstandigheden in de sloppenwijken zijn een schending van de mensenrechten”, aldus de VN-chef in zijn verklaring. „Kinderen die geen schoon drinkwater hebben, vrouwen die voor hun veiligheid vrezen, jongeren die geen kans hebben op behoorlijk onderwijs – zij hebben er recht op dat ze het beter krijgen, en wij hebben een verantwoordelijkheid om het beter te doen.”

Ban Ki-moon beklemtoonde dat iedereen recht heeft op veilig drinkwater, zorg, onderdak en basisvoorzieningen. Effectieve bestrijding van stedelijke armoede leidt, zei hij, niet alleen tot „schonere, groenere steden”, maar draagt tegelijkertijd bij aan verbetering op het gebied van de mensenrechten. (Reuters)