Strengere Europese regels voor hedgefondsen blijven nog uit

De ongeschreven regels van de herenclub die de Europese Unie heet hebben hedgefondsen en private-equityfirma’s enig respijt gegund. Zittende leiders sympathiseren dikwijls met een collega die voor een zware verkiezingsstrijd staat. Dit verklaart waarom Frankrijk en Duitsland, die voorgaan in het streven om strengere nieuwe regels op te leggen aan de sector voor alternatieve beleggingen, ermee hebben ingestemd de zaak uit te stellen tot na de Britse verkiezingen in mei. Maar de voorstanders van een strenger regime zullen dan alsnog met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. Moet de strijd om de invoering van draconische regels nieuw leven worden ingeblazen, of moet er een snel compromis worden gezocht met Groot-Brittannië, dat de meeste in Europa werkzame hedgefondsen huisvest?

In theorie zou de discussie kunnen worden beslecht door een meerderheidsbesluit binnen de Europese Raad, aldus de nieuwe regels van het Verdrag van Lissabon. Maar noch Frankrijk noch Duitsland durft het aan Gordon Brown te vernederen in een stemming die hij vrijwel zeker zou verliezen. Bovendien denkt zowel Parijs als Berlijn dat een onderhandelingsovereenkomst over de controversiële richtlijn nog steeds mogelijk is.

Er is weinig kans dat er in juni veel vooruitgang zal zijn geboekt ten aanzien van het voornaamste geschilpunt – het recht van fondsbeheerders buiten de Europese Unie om hun waren binnen Europa aan de man te brengen. Groot-Brittannië bepleit een ‘paspoort’-systeem, dat het ieder fonds dat in een van de lidstaten is goedgekeurd, toestaat Europese beleggers te benaderen. Frankrijk en Duitsland eisen dat buitenlandse fondsen eerst worden onderworpen aan dezelfde transparantieregels die aan Europese fondsen worden opgelegd.

Als Brown de verkiezingen verliest en de Conservatieven winnen, zouden andere Europese staten in de verleiding kunnen komen het op een stemming te laten aankomen. De Conservatieven worden alom gezien als minder Europagezind dan de Labourpartij van Brown, zodat er minder redenen zouden zijn om het spel netjes te spelen. Maar de richtlijn zal uiteindelijk moeten worden goedgekeurd door het Europese Parlement – wat problematisch is als de tekst omstreden blijft.

Daarom zitten de voorstanders van strengere regelgeving met een dilemma. Een aanhoudende impasse zou betekenen dat de huidige situatie van kracht blijft – en dat hedgefondsen kunnen blijven opereren als voorheen, zonder al te veel toezicht. De druk om tot een compromis te komen ligt derhalve op degenen die de regels van het spel zwaarder willen maken.

    • Pierre Briançon