Partijen voor duurzame energie

In 2050 mogen er in Nederland geen olie, kolen, aardgas en uranium meer worden gebruikt. Alle energie moet dan afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en biomassa.

Die oproep doen de energie- en milieuwerkgroepen van zes politieke partijen (CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks) in het vandaag gepubliceerde document Nederland krijgt nieuwe energie. Ze willen een energierevolutie in gang zetten. Nederland moet mee voorop gaan lopen in de ontwikkeling van ‘groene’ technologieën. Het is voor het eerst dat er zo’n breed politiek draagvlak is om de energievoorziening van Nederland volledig te verduurzamen. De werkgroepen hebben het document vandaag aangeboden aan de fractievoorzitters van hun partij.

In het document pleiten ze onder meer voor de oprichting van een ministerie voor Energie, dat de omslag naar een duurzame samenleving vorm gaat geven. Verder moet fossiele energie extra worden belast, en komt er een investeringsfonds om de ontwikkeling van ‘groene’ technologieën meer te steunen. Ook mogen er in Nederland geen nieuwe elektriciteitscentrales meer bijkomen die op fossiele brandstoffen draaien. De huidige bouw van drie nieuwe kolencentrales, waarvan twee op de Maasvlakte en een in de Eemshaven, wordt geblokkeerd.

Aanleiding vormen de klimaatopwarming en dreigende tekorten aan olie en gas, zegt initiatiefnemer Marco Witschge (D66). Oorspronkelijk was het document ook ondertekend door de milieuwerkgroep van de VVD, maar die heeft zich gisteren teruggetrokken.

Energie: pagina 15

    • Marcel aan de Brugh