Onafhankelijk toezicht op advocaten en notarissen

notarisAdvocaten die alleen gericht zijn op winst en meer hun eigen belangen dienen dan die van hun cliënten. Notarissen die geld van cliënten gebruiken om gaten in de boekhouding te dichten. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) wil onafhankelijk toezicht op advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders om dit soort incidenten te voorkomen.


Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil door middel van preventief toezicht de kwaliteit en integriteit van de beroepen bewaken. ‘Elk incident met de overtreding van voorschriften door een individuele notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder schaadt het vertrouwen in de gehele beroepsgroep.’

Tot nu toe kunnen advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders alleen onder toezicht worden gesteld als een klacht tegen hen is ingediend. Dat wil Hirsch Ballin veranderen. Volgens hem

moet er een onafhankelijke toezichthouder komen die genoeg bevoegdheden krijgt om ‘daadkrachtig’ preventief te kunnen optreden. De toezichthouder moet te allen tijden op eigen initiatief stukken kunnen opvragen. Notarissen en advocaten mogen zich dan niet beroepen op hun geheimhoudingsplicht.

Lees in artikel 7 van de verordening van beroeps- en gedragsregels voor notarissen, zoals die op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging staat, hoe het nu staat met de geheimhoudingsplicht. En lees hier de regelgeving op dat gebied voor advocaten.

Volgens de minister moet een onafhankelijk toezichthoudend orgaan binnen de Nederlandse Orde van Advocaten toezicht gaan houden op de advocaten. Bij de notarissen en gerechtsdeurwaarders zou het Bureau Financieel Toezicht, dat toezicht houdt op naleving van de financiële voorschriften, toezicht moeten gaan houden op naleving van de andere (niet-financiële) voorschriften.

Naast het toezicht blijft het tuchtrecht bestaan, benadrukt Hirsch Ballin. De tuchtrechter is degene die klachten over notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders blijft beoordelen en eventueel een sanctie oplegt. Al vindt de minister dat de toezichthouder sommige overtredingen zelfstandig mag afdoen door middel van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom. Bij dat laatste kan een toezichthouder aan de overtreder een verplichting opleggen om een overtreding ongedaan te maken. Als diegene daar niet aan voldoet, moet hij een dwangsom betalen.

En een klacht indienen bij de tuchtrechter, dat mag de toezichthouder ook altijd.


Wat vindt u van een onafhankelijke toezichthouder voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders? Vindt u het terecht dat toezicht niet meer alleen plaatsvindt nadat een klacht is ingediend, of vindt u dat dat de beroepsgroep te kwetsbaar maakt?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

Voordat de minister een wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet opstelt, wacht hij eerst het advies af dat voormalig voorzitter van het College van Procureurs-Generaal Docters van Leeuwen binnenkort uitbrengt aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat gaat over het toezicht op advocatuur. De wijzigingen van de toezichtsregeling in de Gerechtsdeurwaarderswet zullen worden voorbereid.

De voorstellen voor wijziging van het toezicht op notarissen liggen inmiddels bij de Tweede Kamer. Lees hier de memorie van toelichting van de wetsvoorstellen. En de conclusies van de commissie-Hammerstein, die in 2005 rapporteerde over de effecten van de nieuwe wet op het notarisambt.

    • brijlaarsdam