Advies morrelt aan vaste profielen scholen

De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement, heeft in een gisteren aangeboden rapport staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) geadviseerd onderzoek te doen naar de afschaffing van de ‘profielen’ in het voortgezet onderwijs.

Scholieren kiezen nu één van vier mogelijke profielen voor hun eindexamen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken, met daarnaast vrij in te vullen keuzeruimte. De Raad bepleit in het rapport Vroeg of laat de voordelen van een systeem waarbij alleen de vakken Nederlands, wiskunde en Engels verplicht worden gesteld. Verder is het aan de scholen om te bepalen met welke vakken ze dit pakket aanvullen en op welk niveau deze vakken worden onderwezen.

Scholen moeten in hun keuze geheel vrij zijn, benadrukt Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad. Ook als een school ervoor zou kiezen naast de drie kernvakken bijvoorbeeld alleen gymnastiek aan te bieden. „Ik ga ervan uit dat de wet van vraag en aanbod ervoor zorgt dat scholen vakken aanbieden waaraan leerlingen behoefte hebben.”

Van Wieringen ziet in de afschaffing van de profielen vooral mogelijke winst voor scholen in gebieden die te maken hebben met krimpende bevolkingsaantallen. Deze scholen zouden voor hun relatief kleine groep leerlingen niet langer alle vakken hoeven aan te bieden, wat een aanzienlijke besparing zou kunnen opleveren.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt vond de suggestie van de Onderwijsraad het onderzoeken waard, vooral vanwege verlichting die het scholen in krimpgebieden zou kunnen brengen.

In het advies Vroeg of laat zet de Onderwijsraad op een rij hoe de doorstroming van achterstandsleerlingen in het onderwijs verbeterd kan worden. De raad pleit onder meer voor een gecombineerde brugklas voor havo en de vmbo theoretische leerweg en de landelijke invoering van ‘voetklassen’, waarin leerlingen worden bijgeschoold die na groep acht nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs.